web analytics
ިއެޑިޓަރ

ސުވާދީބް.ކޮމް އަށް ލިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލުން!

ސުވާދީބް.ކޮމް އަށް ލިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލުން!

ސުވާދީބް.ކޮމް އަކީ އާއްމުކޮށް މުޅި ދިވެހި ޤައުމުގެ މައްސަލަތައް، އަދި ޙާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅުކަމުގައިވާ، ގއ، ގދ، ޏ އަދި ސ، މި ހަތަރު އަތޮޅުގެ މައްސަލަތަކާއި، ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ އައު ކަންތައްތަކާއި، އަދި، އިގްތިސޯދީ، އިޖްތިމާއީ، ދީނީ، މުނިފޫހި ފިލުވުން، ކުޅިވަރު އަދި މިނޫންވެސް ހުރިހާ ދާއިރާ އަކުން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލް ފާޅުކުރުމަށް ލޯންޗް ކުރެވުނު ވެބް ސައިޓެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފާޅު ކުރެވޭނީ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެބައި މީހުންގެ ޝުއޫރުތައް ލިޔެ ފާޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ކަމުގައި ވާތީ، ސުވާދީބް.ކޮމް އިން މިވަނީ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

ޤައުމީ ކޮންމެ ކަމެއްގއިަ ވެސް، އިސްލާމްދީނާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޙިލާފް ނުވާ ކޮންމެ މައުލޫއަކުންވެސް، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް ސުވާދީބް.ކޮމް އަށް ލިޔެވިދާނެއެވެ. ޤައުމެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީ ވާނީ އެޤައުމެއްގެ ނުވަތަ އެސަރަހައްދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއި ޝުއޫރުތައް ދެނެގަނެ، އެ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ފުރުސަތު ލިބިގެންނެވެ. ސުވާދީބް.ކޮމް އިން މިހުޅުވާލާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ވީހާވެސް ގިނަ ލިއުންތެރީންނާއި އާއްމު ރައްޔިތުން، އެބައެއްގެ ޙިޔާލް މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް، އާއްމުކޮށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިމުކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. ލިއުންތައް ފޮނުވާނީ،ތިރީގައި މިވާ  މި އީމެއިލް އަށެވެ.

info@suvaadheeb.com

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

މެނޭޖްމެންޓް/އެޑިޓޯރިއަލް

(ސުވާދީބް.ކޮމް)

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.