ހުއްދަ ސުވާދީބު

2426 ޕޯސްޓް - 0 ކޮމެންޓްސް
ޙަބަރު

މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ ތަކުގައި އާއިލީވެރިކަމުގެ “ސިއްކަ” ޖަހައި ނިންމައިފި – ސައީދު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ ތަކުގައިވެސް އާއިލީ ވެރިކަމުގެ ސިއްކަ ޖަހައިފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރިކަން ކުރެއްވި ސައީދު މިގޮތަށް
ޙަބަރު

ސުވާދީބް.ކޮމް އަށް ލިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލުން!

ސުވާދީބު
ސުވާދީބް.ކޮމް އަށް ލިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލުން! ސުވާދީބް.ކޮމް އަކީ އާއްމުކޮށް މުޅި ދިވެހި ޤައުމުގެ މައްސަލަތައް، އަދި ޙާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅުކަމުގައިވާ، ގއ، ގދ، ޏ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ފެންނާމަނިކުފާނުގެ މާލެ!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ 50 އަހަރުވީ ސިޔާސަތު ފެއިލް ވެއްޖެއެވެ. ތިން ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ގްރޭޓަރް މާލޭ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރުމަކީ އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ބޮޑު ޖަރީމާއެކެވެ. އައްޑުއަތޮޅު މީދޫގައި އިހުޒަމާނުގައި
ޙަބަރު

އިތުރު 9،200 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަނީ

ސުވާދީބު
މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި އިތުރު 9،200 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ފެށުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަފައި އެވެ.ދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް
ޙަބަރު

“ޝައުނާގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު”

ސުވާދީބު
އިއްޔެގެ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭ ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ ހަބަރާއި އެކު މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް، އެކަންތައް ނިމުނި އިރު ގިނަ ބައެއްގެ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ގެންނަންވީ ބަދަލުތައް

ސުވާދީބު
ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުންނެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! އެ ބާރު ދެމިއޮންނަނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއްފަހަރު، ވެރިކަން ބޭނުންވުމުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް މި ދޮގުހަދައެވެ.
ޙަބަރު

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކަން ފަށައިފި

ސުވާދީބު
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބުނެފިއެވެ. ADS BY ASTERS ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް “ޑީޕީ” އަށް
ابن محمد

ދުނިޔެއާއި އާޙިރަތުގެ ދުޢާ

ސުވާދީބު
ލިއުނީ: ابن محمد ************************************************** ދިވެހި ލިއުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ “އިބްނު މުހައްމަދު” ދިވެހި ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހުށަހަޅައިދޭ “ދީން ކޮލަމް” ގެ ފުރަތަމަ އަދަދު، މާތްﷲ ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށައިގަންނަމެވެ. ﷲ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ބިދޭސީންގެ “އަނދިރި ދައުލަތް” މުލުން ލުހެލުން!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ތަނަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫއެވެ. ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަޑަތަކުގެ ސޭޓުންނަށް ތިބެނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ. އެފަދަ ގިނަ ކަޑަތައް ހިންގަނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބިދޭސީންނެވެ. ރަށުގެ ވިޔަފަރިވެރިން ޑޮލަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ޙަބަރު

މާލޭގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަތުލައި ގަންނަމުންދާ މިދުވަސްކޮޅުގައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލޭ ސިޓީގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެން ފަށާފައެވެ. އާއްމު