web analytics

ހުއްދަ ސުވާދީބު

2571 ޕޯސްޓް - 0 ކޮމެންޓްސް
ޖިންސީގޯނާ

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާގެ ސުވާލެއް، ކަނޑުުހުޅުދޫ ކައުންސިލަށް

ސުވާދީބު
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުތެރޭގައި ދެެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިނުވަނީ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިނުވާތީ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޖިންސީގޯނާ

ކަނޑުހުޅުދޫ ރޭޕް: ނިދިން ހޭލެވުމެއް!

ސުވާދީބު
ދެކުނުގައި ކުޑަކުޑަ އާބާދީއެއް އޮންނަ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން އެއް އަހަރާއި، ނުވަ މަހުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި، ފުލުހުންގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަން އައީ މިދިއަ
ޖިންސީގޯނާ

ރޭޕްގެ ކިއްލާ ތެރެއިން: ކުރިން ނޭނގޭ އެތައް ޙަޤީޤަތެއް

ސުވާދީބު
(ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ) މިއީ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ގެއެކެވެ. މިއީ ދެ އަހަރު ނުވާ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަނަ ކޮށްލި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި އެމީހުންގެ މައިޖަގަހައެވެ. މި ޖަގަހަ ވާނީ ހަމަގައިމުވެސް އެ ތުއްތު
ރިޕޯޓް

ކަނޑުހުޅުދޫ ކުޑަކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި ގައުމު ސަރުކާރު އޮތީ ފެއިލްވެފަ

ސުވާދީބު
ދެ އަހަރު ނުވާ މައުސޫމު ކުއްޖެކެވެ. އެހާ ކުޑައިރު ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ހިޔާލަށް ވެސް ގެންނަން އުނދަގޫ ކަމަކާ އެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ހިމާޔަށް ލިބެން ޖެހޭ އަމިއްލަ ގޭތެރެއިން ކުރި އަނިޔާތަކަށް ނޫނެކޭ
ރިޕޯޓް ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކުގެ ”ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން“ ގެ މުސާރައިގައި ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށަށް ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެއް!

ސުވާދީބު
ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވުމުން ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާކަން ޔަޤީންވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނިންމަން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެޔާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕުކުރިކަމަށް ރޮޒޭނާ މަޖިލިސް ކޮމެޓީގައި ވިދާޅު ވެއްޖެ!

ސުވާދީބު
ވަގަށް ނަގައިގެން މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި މަރާލާފައިވާ ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައި އިންސާފު ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތުމަކީ ވޯޓު ހޯދަން ކުރެއްވި ކަމަކަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ
މަރު

ދެ އާއިލާގެ ސިޓީ: އެމޑޕިއިނ ރިލްވާންގެ ވާހަކަ ދެއްކީ ވޯޓަށްތޯ؟

ސުވާދީބު
ވަގަށް ނަގައިގެން މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި މަރާލާފައިވާ ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައި އިންސާފު ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތުމަކީ ވޯޓު ހޯދަން ކުރެއްވި ކަމަކަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ
ޖިންސީގޯނާ

މިއަދު ގިނަމީހުން މިދައްކަނީ އެންމެހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމުގެ ވާހަކައެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ.

ސުވާދީބު
މިއަދު މީހުން ރުޅިއައިސްގެން ކެކިއުތުރު އަރަނީއެވެ. އެއީ ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ޖަޒުބާތުގެ ހަތްދުވަސް މިފެށުނީއެވެ. ހިނދުކޮޅަކުން އެކަން ހިނދި ނިމި ހިނގައިދާނެއެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެވެ. މިއަދު ގިނަމީހުން މިދައްކަނީ
ޖިންސީގޯނާ

ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހުނަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަބުދީ: ކައުންސިލް

ސުވާދީބު
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އެންމެނަށް އިސްލާމް ދީނުގައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން
ޖިންސީގޯނާ

ތުޅާދޫ ދެކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ބ. ތުޅާދޫގެ ދެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ވެސް މިރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ބާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ދެ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަށް ފަހު އެ މައްސަލަ