web analytics

ހުއްދަ ސުވާދީބު

2839 ޕޯސްޓް - 0 ކޮމެންޓްސް
މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީއަށް ލޯކަކް ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮއް ދިވެހިރާއްޖެ ސެކިޔުލާރ ގައުމަކަށް ހަދާން”ސިއްރުން”ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެލިކޮޕީއެއް ތައްޔާރުކޮއްފި

ސުވާދީބު
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ބިނާވެފައިވަނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިބަހާއި ދިވެހިން ގަބޫލުކުރާ އިޖުތިމާއީ އަގުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ދިވެހީންގެ ބަހާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ މައްޗަށެވެ. ކުރުކޮށް އެއް ލަފުޒަކުން ދަންނަވާނަމަ، އެއީ ދިވެހިއްޔަތެވެ. ދިވެހިއްޔަތުގެ
ކޮރޯނާވައިރަސް

ސިންގަޕޫރު ހިމެނޭ ގޮތަށް 7 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ސުވާދީބު
ސިންގަޕޫރް ހިމެނޭ ގޮތަށް 7 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އޮތުމުން ދިވެހިން ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭ
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ނަޝީދުގެ ބަސްމަގާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ އިިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް އަމާޒު ކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއިރު ބޭނުން
ރިޕޯޓް

ރިކޯޑަށްޓަކައި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ހަގީގަތް ފިލިން ފިއްޔަށް!

ސުވާދީބު
އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްއެއް އަޅާ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކަން ޖެހުނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކޮށް އިތުރު ރަންވޭއެއް އަޅަން ޖެހުނު ހިސާބުންނެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ
ފިނޭންސް

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 76 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 76 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކު ދައްކައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ މައުލޫމާތު ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 2018 ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ލައިވްކޮށްފި

ސުވާދީބު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ފަށަން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގާ “ޕީއެސްއެމް” ގެ ޚަބަރު ޗެނަލް ކަމަށްވާ “ޕީއެސްއެމް ނިއުސް” އިން ވަގުތުން ދުރަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ޖަލްސާއަށް ދިޔަ މީހުން މަދުވެގެން ފާޑުކިޔަނީ

ސުވާދީބު
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކޮށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް،
އުމަރު ނަސީރު

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރަށްވުރެ މި ސަރުކާރު ކޮރަޕްޓު: އުމަރު

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރަށް ވުރެ މި ސަރުކާރު ކޮރަޕްޓުކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސީޕްލޭން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅުން 675 ކެންޑިޑޭޓުން

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އިން 675 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ. ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ
ޖުޑިޝަރީ

އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ފުލުހަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
ކާރެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. 2010 އޮގަސްޓު 6 ގެ ފަތިހު 4:30 އެހާއިރު މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީގައި