web analytics

ހުއްދަ ސުވާދީބު

2861 ޕޯސްޓް - 0 ކޮމެންޓްސް
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ބަސް ބުނުމަށް ޖޭޕީން ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި ކުށެއް ނެތް މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުން ގެންދާ އަނިޔާ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިގެން ބަހުސްކޮށް، އަދި އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުންވެސް ބަސް ބުނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ން
އިންޑިއާ

އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރާ މައްސަލަ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރި ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟

ސުވާދީބު
ރާއްޖެއަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާއެއް ލިބެމުންދާނަމަ، އެއަނިޔާއެއް ކުށްވެރިކޮށް އެކަމުން މުސްލިމުން ސަލާމަތްކުރައްވާތޯ ދުޢާކޮށް އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން އެޤައުމުތަކުގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ވެސް ފޯރުވަމުން އަންނަ ޤައުމެކެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އާދީއްތަ
ޑރ. ޛަމީލު

ޖަލްސާއިން އެނގުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މަސައްކަތް ބަލައިގެންފިކަން: ޖަމީލް

ސުވާދީބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އިން ފެނިގެން ދިޔައީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރެއްވި އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަން ކަމަށް
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުން ގެންދާ ކެނެރީގޭ ނަޝީދުއަށާއި ސަރުކާރަށް ދިވެހި މުސްލިމު ރައްޔިތުން ދިން ވަރުގަދަ މެސެޖެއް؟!

ސުވާދީބު
“މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ގައުމުގެ ހައްގުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތިޔަ ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން،” ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ރޭ އެއްވެފައި އޮތް މީހުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް، އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި މީހުން ގިނަވީ، ރައީސް ނަޝީދު ރައީސް ސާލިހަށް ކުރައްވާ ދުއްތުރާލާއި ހުރެ – އަލްހާން

ސުވާދީބު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ އަށް އެހާ ގިނަ މީހުން ނުކުތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރައްވާ ދުއްތުރާލުގެ ސަބަބުން ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ އިސްސަފުގައި ކުރިން
ދީން

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްވެސް މެންބަރަކަށްވެސް ހުއްދަ ނުނަގާ ދީނާ އެއްކޮޅަށްވެސް ތަޤްރީރެއް ނުކުރުވޭނެ! ދައުވާ ކުރެވެން ޖެހޭނެ!

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މި ވިދާޅުވަނީ އެމީހުން އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ސެކިޔުލާ ވިސްނުން ފަތުރުވަން ރާއްޖެ ގެނައި މީހުން ލައްވައި
ދީން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި “ދަރުސް” ބޭއްވި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަޤީޤަތް

ސުވާދީބު
ކުއިލިއަމް ފައުންޑޭޝަން ނަމަކަށް ކިޔުނު ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރާއްޖެ ގެނެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި “ދަރުސް”ތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަން މީސްމީޑިޔާއަށް ފެންމަތިވެގެން ދިޔުމާއެކު، މިޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަޤީޤަތާމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ. މިޖަމްޢިއްޔާއަކީ ކޮން
ޑރ. ޛަމީލު

ޤައުމުގެ ރުކުންތައް ފުނޑާލަން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ޖާގަ ނުދެވޭނެ: ޑރ.ޖަމީލް

ސުވާދީބު
ދިވެހިންގެ ޤައުމުގެ ރުކުންތައް ފުނޑާލުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ޖާގަ ނުދެވޭނެ ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅު ޖަމިއްޔާއިން ހަނިމާދޫ ވޯކްޝޮޕްގައި ފިތްކަނޑައިގެން ދާވަރުގެ ވާހަކަތަކެއް!
އުމަރު ނަސީރު

އިބޫ ސޯލިހަށް މިކަމެއް ނުވާނެ، ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ހަރުދަނާ ލީޑަރެއް: އުމަރު

ސުވާދީބު
އެމްޑީޕީ އަށް ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް އެކުލެވޭ ސަރުކާރަކާއި، ޕާލިމެންޓުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީވެސް ރައްޔިތުން ދީފި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ލިބިތިބެމެ، ވޭތުވެދިޔަ 14 މަސް ތެރޭގައި ޤައުމަށް ކޮށްދެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް
އައްޑޫ ސިޓީ

އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު ޖަމާއަތަކުން އައްޑޫގައި ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

ސުވާދީބު
އިސްލާމްދީނާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކިއުލިއަމް ޖަމިއްޔާއިން އައްޑޫގައި ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ހިންގާފައި ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން ވެސް ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ. ކިއުލިއަމްގެ