web analytics

ހުއްދަ ސުވާދީބު

2624 ޕޯސްޓް - 0 ކޮމެންޓްސް
ކޮރޯނާވައިރަސް

ފްރާންސް އިން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު
ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނ ކޮރޯނާ ވައިރަސްަ ފްރާންސް އިންވެސް ފެނިއްޖެއެވެ. މިއީ ޔޫރްޕްގެ ޤައުމަކުން މިވައިރަސް ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިހާތަނަށް ދެ މީހަކު މި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިޔާތަކުން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

އަބްދުއްރަހީމް ރައީސް ނަޝީދަށް: ކެރިވަޑައިގަންނަވަންޏާ ޕީޕީއެމް އާއި ވާދަކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާ

ސުވާދީބު
ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބޮޑުތަނުން ބަލިކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ، ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާލެ
ކޮރޯނާވައިރަސް

ނޭޕާލް އިންވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައި ހުރި މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ސުވާދީބު
މިއީ ރާއްޖެ ހިމެނޭ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމަކުން ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރި މީހަކު ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. (ތަފްސީލް އަންނަނީ)
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރު، ސިހުމެއްގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަވަހަށް ނެތިގެންދާނެ: ސައީދު

ސުވާދީބު
އެމްޑީޕީއަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ބާރުތައް، ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް، ސިހުމެއްގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަވަހަށް ނެތިގެންދާނެ ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

‏ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނަށް މެންބަރު ސައީދުގެ ފާޑުކިޔުން

ސުވާދީބު
ކުރިގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަދި މިހާރުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ސައީދު ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައި ވަނީ އިންތިހާބު ބޯމަތިވުމުން އަންނައިރު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ހިމެނޭ އިސް ފަރާތްތަކުން
ޖިންސީގޯނާ

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މުއްސަނދި އާއިލާގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
މެދުރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުން އެމައްސަލަ ނަގަން އާއިލާ އަށް އެންގުމުން އާއިލާ އިން މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައި ވަނިކޮށް އެމައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ
ޖިންސީގޯނާ

ދައުލަތައް ހަތަރު ކުދިން ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖެންޑާ އިން ހާމަކުރީ ދޮގު މައުލޫމާތު!

ސުވާދީބު
މެދ ުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގެ ހަތަރު ކުއްޖަކު ދައުލަތައް ނަގަން އުޅުނީ އެކުދިން ދިރިއުޅެމުން އައި މާހައުލަކީ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ނުވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާއްމުކުރީ ދޮގު މައުލޫމާތު ކަމަށް އެކުދިންގެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޖިންސީގޯނާ

ޖިންސީގޯނާކުރި ހާދިސާއެއް: ފުލުހުން ބުނަނީ އެއީ މުއްސަނދިންނޭ، އަތަށް ނުގޮވަނީސް މައްސަލަ ނަގާާާށޭ

ސުވާދީބު
މެދުރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ އެއްގައި ފުލުހުން، އެމައްސަލަ ނެގުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އެމައްސަލަ އަކީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޖިންސީގޯނާ

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މުއްސަނދި އާއިލާގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
މެދުރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުން އެމައްސަލަ ނަގަން އާއިލާ އަށް އެންގުމުން އާއިލާ އިން މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައި ވަނިކޮށް އެމައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ
ދީން

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުން ޖެހިލުންވާ ވަރުގެ ހުކުރު ޚުތުބާއެއް!

ސުވާދީބު
ހުކުރު ޚުތުބާގެ މެދަކާ ހިސާބުން ފެށީ ކުޑަކުދިންނަށް އަޅައިލުމާއި ރަހުމުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދުގައެވެ. އެ ކުދިންގެ ޖިސްމާއި ނަފްސުގެ ތަބައީ ސިފަތައް ބިނާވެގެން ވަނީ ކުލުނާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ މުހިއްމު ކަމުގެ ވާހަކައިންނެވެ. މިސާލެއްގެ