web analytics

ހުއްދަ ސުވާދީބު

2861 ޕޯސްޓް - 0 ކޮމެންޓްސް
ޙަބަރު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން އެއްބަސްވީ 35 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން

ސުވާދީބު
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި 61 ދާއިރާ އަކަށް ވާދަކުރަން އެމްޑީޕީން މިހާރު ބޭނުންވެ، އެކަން ކޯލިޝަންގެ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން އެ ޕާޓީން އެއްބަސްވެ
ޙަބަރު

ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް މަޖިލީހުން އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިހާރު ހުށައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މަޖިލީހުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން މިހާރު ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ
ޙަބަރު

ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދެވޭނެ: ރައީސް

ސުވާދީބު
މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޗަމްޕާ އާއިލާގެ އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނާއި މީރުފެންފުށި ރިސޯޓާ ގުޅިގެން ކ.
ޙަބަރު

އެމްޑީޕީގެ “ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު”ގެ އިންތިޚާބު ފަހު ވަގުތު ފަސްކުރުމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސުވާދީބު
އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ބާއްވަން އުޅުނު އެ ޕާޓީގެ “ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު”ގެ އިންތިޚާބު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކެންސަލް ކުރުމުން ބައެއް މެމްބަރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.   ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށާއި ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް،
ޙަބަރު

ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުން: އެމްޑީޕީ އަށް 35 ގޮނޑި، ތިން ޕާޓީއަށް 52 ގޮނޑި

ސުވާދީބު
އަންނަ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލު ކުރާކަމުގައިވާނަމަ، އެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އިން ވާދަކުރާނީ 35 ގޮނޑިއަށްކަމަށާއި، ދެން ކޯލިޝަނުގައި
ޙަބަރު

ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް އެމިރޭޓްސް އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ސުވާދީބު
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް ދެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ޔޫއޭއީގައި މި ވަގުތު
ޙަބަރު

ތިން އަހަރު ތެރޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރާނަން: ރައީސް

ސުވާދީބު
އަމާޒަކީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ގާއިމްކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ކ. ދިއްފުށީގައި، މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން
ޙަބަރު

މަޝްރޫއެއް އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު ހުށަހެޅި: އަސްލަމް

ސުވާދީބު
މިނިސްޓަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން މިދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ވެސް “އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު”ގެ ހުށައެޅުމެއް އޭނާއަށް އައި ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު،
ޙަބަރު

ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ހާމަކުރާނަން: ރައީސް

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއިން ފެށިގެން، ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ކ. ދިއްފުށީގައި، މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދިއްފުށީގެ
ޙަބަރު

އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލާ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅަން މިރޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް

ސުވާދީބު
ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅަން އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.  އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު