web analytics

ކެޓަގަރީ ހދ.އަތޮޅު

ހދ.އަތޮޅު

ހދ.އަތޮޅު މަޖިލިސް މެމްބަރުން

އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅު ޖަމިއްޔާއިން ހަނިމާދޫ ވޯކްޝޮޕްގައި ފިތްކަނޑައިގެން ދާވަރުގެ ވާހަކަތަކެއް!

ސުވާދީބު
އިސްލާމްދީނާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކިއުލިއަމް ޖަމިއްޔާއިން ހދ.ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި އިސްލާމް ދީނާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަ ދޭންޖެހޭ ކަމަށް