web analytics

ކެޓަގަރީ ހަށި ވިއްކުން

ހަށި ވިއްކުން

ހަށި ވިއްކުން

އަނބިމީހާ ލައްވާ ހަށިވިއްކުވި ފިރިމީހާ އާއި އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
އަންހެނަކަށް މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ހަށިވިއްކުވި މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއި އިތުރު ތިން ފިރިހެނަކު މާލެ އިން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަންހެނަކީ ވެސް އަދި އަނެއް ހަތަރު ފިރިހެނުންނަކީ ވެސް ބަންގްލަދޭޝް