web analytics

ކެޓަގަރީ ހަގީގީ ވާހަކަ

ހަގީގީ ވާހަކަ

ހަގީގީ ވާހަކަ

ލޯބީގެ އާދަޔާހިލާފު ވާހަކައެއް: މިއީ ހަގީގީ ވާހަކައެއް

ސުވާދީބު
“އާންމުކޮށް ތަޅައިގަންނާނީ ބިޓުންގެ މައްސަލަތަކުގަ. ޖަހާއިރު ޖަހާނީ އޭރަކު އަތުގަ ޖެހުނު އެއްޗަކު ޖެހުނު ތަނެއްގަ. ބޮލުގަ އާއި ގައިގެ އެކި ތަންތާގަ. އޭނާ އަދި ހުންނާނީ ވެސް ވަރަށް ބިޔަކޮށް. ދެން އަހަރެން