web analytics

ކެޓަގަރީ ހުވަދު އަތޮޅު

ހުވަދު އަތޮޅު

ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުން އިންޑިއާއަށް ބޮޑު ބަދުނާމެއް!

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އެއްވެސް ކަމަކާއި ނުބެހޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނަމުން ދަނިކޮށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިންޑިއާއިން، އިންޑިއާގެ ޑިޕޮލޮމެޓުން ވަރަށް ހުޝިޔާރުކަމާއިއެކު ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް  ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ބޮޑު ބަދުނާމެއް