web analytics

ކެޓަގަރީ ހޯމް މިނިސްޜޓްރީ

ހޯމް މިނިސްޜޓްރީ

ހޯމް މިނިސްޜޓްރީ

އިމުރާނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ސެއްޅިއެއްގެ ބަރުދަންވެސް ނެއްމީހެއް: މުސްތަފާ

ސުވާދީބު
ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ސެއްޅިއެއްގެ ބަރުދަންވެސް ނެއް މީހެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް