web analytics

ކެޓަގަރީ ނަޝީދު

ނަޝީދު

ނަޝީދު

ނަޝީދު ހަމައިން ނައްޓާ ގަޑިތަކުގައި ދީނީ ފަތުވާވެސް ދޭ – ޝޭހް ޒައިދު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ މީގެ ކުރިންވެސް މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ތިބުމަށް ތާއިދުކޮށް ވާހަކަދައްކަވާފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިހް އަލީ ޒައިދު ވާހަކަދައްކަވައިފިއެވެ. ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި
ނަޝީދު

ނަޝީދުގެ އެލެކްސް އައިޑީ: އިޔާޒްގެ މައްސަލައަކީ މާބޮޑަށް ވަހުޝީވުން

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޓްވިޓާގައި ގެންގުޅުއްވާ ފޭކް އައިޑީ “އެލެކްސް އަހްމަދު” އިން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެލެކްސް އައިޑީން އިޔާޒަށް
ނަޝީދު

މިއީ ދެކުނު ކޮރެއާ އެއް ނޫން!

ސުވާދީބު
ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކާއި ވަކިވެގަނެގެން އުޅޭ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް-ޖޮން-އުން މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ބައްދަލު ކުރަން ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި ސަމިޓުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ
ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް – ނަޝީދު

ސުވާދީބު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް އޮތް ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށަ އެމަނިކުފާނު ޝައުގުވެރިވެ
ނަޝީދު

ރަލާއި އޫރުމަހުގެ ފައިދާ ބޮޑު، ނަމަވެސް އެތަކެތި ނުވިއްކާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގިދާނެ – ނަޝީދު

ސުވާދީބު
ރަލާއި އޫރުމަހުގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ބޮޑު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން އެމަނިކުފާނު މިރޭ ވެސް ތަކުރާރު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރޭ ތިނަދޫގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަޝީދު
ނަޝީދު

ނަޝީދުގެ ބަނގުރަލުގެ ސިޔާސަތު އާއްމުކުރުން ނޮވެމްބަރަށް – އިއްތިފާގެއް؟

ސުވާދީބު
ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ވަރަށް ފައިދާ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވާއިރު އެކަމާއި ގުޅޭ “އިއްތިފާގެއް” މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފިއެވެ. ރަލުގެ ވިޔަފާރި
ނަޝީދު

ރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރީމަ އިންތިހާއަށް ފައިދާ ބޮޑުވެ މުއްސަނދި ވާނެ – ނަޝީދު

ސުވާދީބު
ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރީމަ އިންތިހާއަށް ފައިދާ ބޮޑުވެ މުއްސަނދި ވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ތޮއްޑޫގައި މިރޭ އޮތް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.