web analytics

ކެޓަގަރީ ނޮވެމްބަރ 3

ނޮވެމްބަރ 3

ނޮވެމްބަރ 3

ވީއައިޕީ ޚިދުމަތް ބާޣީ ލުތުފީ އަށް ދީގެން ސަރުކާރުން ޝަހީދުންނަށް މަލާމާތްކޮށްފި

ސުވާދީބު
1988 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އުދުވާނީ ހަމަލާއެއްދީ ކުށެއްނެތް އެތައް ދިވެހިންނެއް ޝަހީދުކޮށްލުމުގެ މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ ރާއްޖެ ގެނައި އިރު އޭނާ އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވީއައިޕީ ޚިދުމަތް
ނޮވެމްބަރ 3

ބާޣީ ލުތުފީގެ ޙުކުމުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށައިފި

ސުވާދީބު
1988 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އުދުވާނީ ހަމަލާއެއްދީ ކުށެއްނެތް އެތައް ދިވެހިންނެއް ޝަހީދުކޮށްލުމުގެ މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ މިރޭ ރާއްޖެ ގެނައުމުން އޭނާގެ ޙުކުމުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރ 03
ނޮވެމްބަރ 3

ބާޣީ ލުތުފީ ހުރީ ވަރަށް ހަށިހެޔޮކޮށް، މޫނުމަތިން ފެނުނީ ފަހުރުވެރިކަން

ސުވާދީބު
1988 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅޭތާ ނުވަ އަހަރު ފަހުން މިރޭ ރާއްޖެ ގެނައި އިރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފަހުރުވެރިކަމާއި، ބޮޑާކަން ފެންނަން
ނޮވެމްބަރ 3

ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅެމުން ދިވެއްސަކާއި ކައިވެނިކޮށް ދަރިއަކު ހޯދާފައިވޭ!

ސުވާދީބު
1988 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އުދުވާނީ ހަމަލާ ދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި، އެހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ 2010 ވަނަ އަހަރު ފިލައިގެން ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅެން ފެށިފަހުން ދިވެއްސަކާއި ކައިވެނިކޮށް
ނޮވެމްބަރ 3

ބާޣީ ލުތުފީ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުދުއްފުށި ނުކުންނަނީ

ސުވާދީބު
އެތައް ދިވެހިންގެ ލޭ އޮހޮރުވާލި އިސް މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގޭ އަބުދުﷲ ލުތުފީއަށް، ސަރުކާރުން ހިމާޔާތް ދޭކަމަށްބުނެ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ނުކުންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ
ނޮވެމްބަރ 3

ލުތުފީގެ މައުލޫމާތު ދިވެހި ސަރުކާރުން ދީފިނަމަ ލަންކާ ފުލުހުން މިހާރުވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރާނެ – އޮފިޝަލް

ސުވާދީބު
1988 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރު ކުރުމަށް އިންޓަޕޯލް އިން ނެރެފައިވާ ރެޑް ނޯޓިސް އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ލުތުފީ އާއި
ނޮވެމްބަރ 3

ބާޣީ ލުތުފީ އާދަމް ޝަރީފާއެކު ކޮފީ ބޯން އިން ކަމަށް ތުހުމަތު

ސުވާދީބު
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ އާއިއެކު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ސްރީލަންކާގައި ކޮފީ ބޯން
ނޮވެމްބަރ 3

ބާޣީ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަނީ

ސުވާދީބު
ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް މޭސްތިރި ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ލުތުފީ ހޯދަން
ނޮވެމްބަރ 3

ބާޣީ ލުތުފީ އަށް މަޢާފް ދިނުމަށް މަވޯޓާ ޝަރީފް ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
1988 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އެންމެ އިސް މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ އަށް މަޢާފްދީ އޭނާ މިނިވަން ކުރަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް
ނޮވެމްބަރ 3

ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅުނު އިރު ހުރިތަން އެނގޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކެރަފާ ނަސީމް!

ސުވާދީބު
ނޮވެމްބަރ 03 ގައި ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ސްރީލަންކާގައި ފިލައިގެން އުޅުނުއިރު އޭނާ ހުރި ތަން އެނގުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުރި