web analytics

ކެޓަގަރީ ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް އިންޑިއާ

ރޮހިންޔާއާއެކު ހުންނެވި ނަޝީދަށް އިންޑިއާ މުސްލިމުން ހަމަ ފެންނަގޮތެއް ނުވި

ސުވާދީބު
މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ރާއްޖޭން ވަނީ ތެދުވެފަ އެވެ. ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުން ހިމާޔަތް ކުރަން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިހަށް
ރިޕޯޓް

ރިކޯޑަށްޓަކައި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ހަގީގަތް ފިލިން ފިއްޔަށް!

ސުވާދީބު
އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްއެއް އަޅާ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކަން ޖެހުނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކޮށް އިތުރު ރަންވޭއެއް އަޅަން ޖެހުނު ހިސާބުންނެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ
ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި

ސަރުކާރު 26 ކުންފުނި: ހިސާބު ނިއުޅާލާއިރު ފެންނަ މަންޒަރު!

ސުވާދީބު
އިގްތިސާދެއް ކުރިއަރައިގެން ދާނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ބާރުވެރި ކުރުވައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރަން ނުޖެހެނީ އެހެންވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ އިގްތިސޯދުގެ ނިސްބަތުން ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް އެންމެ ގިނަ އެއް
ރިޕޯޓް

ބޮޑު ބޭޒާރެއް: ސަރުކާރު ހަދާއެއްޗެއް އެނގިދާނެތާ!

ސުވާދީބު
އިރުއަރައިގެން މިއުޅެނީ ކޮންކަހަލަ ދުވަހަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ވެނިސްޑޭ ހުސްކޮށްލާފައި ރިސޯޓަށް ޕާޓީ ހަދާލަން ދާން ރޭވުމުން ފެށިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު ސައްލާއަކަށް ބައްދަލުވުން ބަދަލުވެ އެވެ. އަދި ޖިންސީ ފުރައްސަރާ އާއި ބޭއަދަބީ ބަސްތަކުގެ
ރިޕޯޓް

ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނަނީ ކޮންކަމެއް ފޮރުވަން؟

ސުވާދީބު
މި ސަރުކާރަކީ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދީ އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ފަހި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކު އުފެދިގެން އައި ސަރުކާރެކެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު
ރިޕޯޓް

ކެބިނެޓުން އެހެން ޕާޓީތަކުގެ “ގޮނޑި” ގެއްލުވާލަނީ؟

ސުވާދީބު
އެއް ވަޒީރެއްގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބުނީ ބޮޑު އިހުމާލެކެވެ. ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުން ކުއްލިއަކަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ފުނި ޖެހި ފުރެން ފެށުމުން ވެސް މާ ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި އޮއްވާ ހާއްސަ އެހީއަށް
ރިޕޯޓް

މި ސިޓީއަށް ބަދަލު، އެ ސިޓީތައް ޑަސްބިނަށް!

ސުވާދީބު
މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އޮންނަ ހުޅުލޭގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ހަދާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓާ ޓީއެމްއޭއަށް
ރިޕޯޓް

އެއްފަސް ކުރުމުގެ އޮޑިޓް: ކުދި އާބާދީތަކާ ނުބައްދަލު ތަރައްގީއަށް ދެގުނަ ހަރަދު!

ސުވާދީބު
އެކި ސަރުކާރުތަކުން އެއްފަސް ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ނުގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީ ހާސިލް ނުވެ، ކުދި އާބާދީތަކަށް ދައުލަތުން ދެ ގުނައަށް ހަރަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ. އާބާދީއާއި
ރިޕޯޓް

ފުުލުހުން ކުށްވެރި ކުރުމުން އިލްޔާސްގެ ރައްދު ނަޝީދަށް

ސުވާދީބު
ދިވެހި ގައުމުގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި ސަގާފަތާއި ގާނޫނު ނަގަހައްޓާ ދެމެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބަސްބުނެ، އެ މުއައްސަސާގެ ހައިބަތާއި ގަދަރު ގެއްލޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނާމެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ
ރިޕޯޓް

ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަކީ ބަޣާވާތެއް ނޫން: ކޯނީ ރިޕޯޓު

ސުވާދީބު
ރައީސް ނަޝީދު ބަންޑާރަކޮށީގައި، ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒުގައި ހުންނަވައި އޭނާގެ އަރިހުގައިވާ މީހުންގެ ގާތު އޭނާ އިސްތިިއުފާ ދެއްވަން އުޅުއްވާކަމަށް އެދުވަހުގެ 11 ޖެހުމުގެ ކުރިން ވިދާޅުވިކަމާމެދު އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި، ޕްރެސް