web analytics

ކެޓަގަރީ ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް

ކަނޑުހުޅުދޫ ކުޑަކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި ގައުމު ސަރުކާރު އޮތީ ފެއިލްވެފަ

ސުވާދީބު
ދެ އަހަރު ނުވާ މައުސޫމު ކުއްޖެކެވެ. އެހާ ކުޑައިރު ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ހިޔާލަށް ވެސް ގެންނަން އުނދަގޫ ކަމަކާ އެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ހިމާޔަށް ލިބެން ޖެހޭ އަމިއްލަ ގޭތެރެއިން ކުރި އަނިޔާތަކަށް ނޫނެކޭ
ރިޕޯޓް ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކުގެ ”ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން“ ގެ މުސާރައިގައި ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށަށް ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެއް!

ސުވާދީބު
ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވުމުން ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާކަން ޔަޤީންވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނިންމަން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެޔާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު
ރިޕޯޓް

އިންކަމް ޓެކްސް ނެގީމަ، ގޭގެ ކުލި ކުޑަ ކުރަން ޖެހޭ!

ސުވާދީބު
ގުޅުމެއް ނެތަސް ކޮންމެ ޓެކުހަކާއެކު އެންމެ އަވަހަށް މަތިކޮށްލާ އަގަށް ގޭގެ ކުލި އޮންނަނީ ވެފަ އެވެ. ކާޑުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމުން ވެސް ގޭގެ ކުލި ބޮޑު ކުރި އެވެ. މި ފަހުން
ރިޕޯޓް

ނަޝީދުގެ ބަހަށް ކޯލިޝަން އުވާލާނެތަ؟

ސުވާދީބު
ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޮޑު ދެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ޖެހެނީ އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދާށެވެ. ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ތިން އިންތިހާބު ބާއްވާފައިވާއިރު އެކަން
ރިޕޯޓް

އިސްޓިކާ ޖެހުން ހައްދުން ނެއްޓިފައި!

ސުވާދީބު
މިއީ އޯގަސްޓް 5، 2018 ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްވި “ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރު” ޕްރަގްރާމްގައި އާންމުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އޭރުގެ އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު
ރިޕޯޓް

2019 ްގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި ހިނގާފައިވާ މުހިއްމު ބަެއް ކަންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރު ކުރެވުނު ރިޕޯޓ

ސުވާދީބު
މި އަހަރު ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ބަލާ އިރު، ބޮމެއްހެން ގޮވާފާނެ ކިތަންމެ ހާލަތެއް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ. މިފަހަރު ދެން މިކަން ހައްލެއް ނުވާނޭ، ބުނާން ޖެހޭ ކިތަންމެ ވަގުތެއް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު
ރިޕޯޓް

އާމްދަނީ ޓެކްހާއެކު ކުލި ބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް! މިއީ ނަޝީދުގެ އަޑި ނުބައިރޭވުމުގެ ދަށުންނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ދިން ވަރުގަދަ އަނިޔާއެއް!

ސުވާދީބު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ “ޖަޒީރާ ރާއްޖެ” ވަޢުދުނާމާގެ ދަށުގައިވާ އެންމެ މައި އެއް ވަޢުދެވެ. ސަރުކާރުގެ މި ވަޢުދު ހަޤީޤަތަކަށް ވެގެން ދިޔައީ 17 ޑިސެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް
ރިޕޯޓް ސިއްޙަތު

ނައްތާލި ބަލި އަލުން ފެނުނީ ކޮން ގޯހެއް ހެދިގެން؟

ސުވާދީބު
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 134،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މީސުލްސް (ހިމަބިހި) ޖެހިގެން މަރުވެ އެވެ. ގައިންގަޔަށް އަރައި، ވަރަށް ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރި، ލޮލުގެ ފެނުމާއި ފުއްޕާމެ އާއި
ރިޕޯޓް

އަލީ ވަހީދު ރިސޯޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ޖީބަށް ރަގަޅަށްވެސް ވެއްޓި ނިމިއްޖެ! މައްސަލަ އޮބެނީ، އަލީ ވަހީދަށް ރިސޯޓްތަކުގެ ތައުރީފު އޮހެނީ

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ “ފަލަ” ބޭފުޅުންނާއި އެންމެ ގަދައަށް ފައިސާ ދައުރުވާ ވަރުގަދަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަަތްތަކުން މި ފަހުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ދިފާއުގައި ތެދުވާން ޖެހުނީ، އެ ފަންތީގައި އާންމުކޮށް
ރިޕޯޓް

އިންކަމްޓެކްސް ނަގާތީ ކުލި ބޮޑު ކުރަނީ!

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ދާދި ފަހުން ފާސް ކުރުމުން މިހާރު ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ފަރަގު ކުޑަ ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް އިންކަމް ޓެކްސް ތައާރަފު ކުރުމުގެ