web analytics

ކެޓަގަރީ ރޭޕް

ރޭޕް

ރޭޕް

ހަތަރު މީހަކު ގުޅިގެން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން އުޅެނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ސުވާދީބު
މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި ހަތަރު މީހަކު ގުޅިގެން އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅެނިކޮށް އެ މީހުން ހުއްޓުވައި އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ފުލުހުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން ބުނީ،
ރޭޕް

ގޭންގަކުން ހަތް މަސް ވަންދެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކޮށްފި!

ސުވާދީބު
ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައި އޮތް އިންޑިއާގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހަތް މަސް ދުވަސް ވަންދެން ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ހަތް