web analytics

ކެޓަގަރީ ބާ ކައުންސިލް

ބާ ކައުންސިލް

ބާ ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީ

ޝުނާނާ އާއި އަނާރާ ޒާތީ ވެއްޖެ

ސުވާދީބު
މީގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާ އަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީވެ، ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެންމެހާ ކަންކަމެއް ރެގިއުލޭޓް ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އޮންނަށް ބާކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ
ބާ ކައުންސިލް

ވަލު ދޮރޯށިން ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރުން ގާނޫނު ހުއްދައެއް ނުކުރޭ – މައުމޫން ހަމީދު

ސުވާދީބު
ވަލު ދޮރާށިން ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރުން ގާނޫނު ހުއްދަނުކުރާ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބަލަން ޖުޑީޝިއަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ