web analytics

ކެޓަގަރީ ބުލީ ކުރުން

ބުލީ ކުރުން

ބުލީ ކުރުން

ޝިދާތާ ވެއްޖިއްޔާ “ބުލީ” ކުރުންވެސް އޯކޭ!؟

ސުވާދީބު
ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝިދާތާ ޝަރީފަކީ މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން ނަފްރަތު ކުރާ އަދި އެންމެ ގިނައިން އެ މިނިސްޓަރެއްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުން