web analytics

ކެޓަގަރީ ބްރެޒިލްވައިރަސް

ބްރެޒިލްވައިރަސް

ބްރެޒިލްވައިރަސް

ގޮތް ނޭނގޭ އައު ވައިރަސް އެއް ބްރެޒިލް އިން ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު
ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަ އަދި ގޮތް ނޭނގޭ ޥައިރަސް އެއް ބްރެޒިލް ޢިން ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފިއެވެ. މުޅިން އަލަށް މި ވައިރަސް ފެނިފައި ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ފަމްޕުޅާގައި އޮންނަ ފެންގަނޑެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ވައިރަސް އަށް