web analytics

ކެޓަގަރީ ކަރެކުޝަން

ކަރެކުޝަން

ކަރެކުޝަން

މުނާޒް އިތުބާރު ނެތް “ގޮޅިއަަށް”!

ސުވާދީބު
މާފުށީ ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއަކު ގޮޅިން ނެރުނު ވަގުތު އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އޭނާ ޖަލު އޮފިސަރު ގައިގައި ޖަހަައިފި އެވެ. އޮފިސަރުންތައް ޖަލު ރެއިޑުކޮށް، ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައި، ތަޅައި މަރަނީ އެވެ.
ކަރެކުޝަން

ޖަލުތަކުގައި ހަޅުތާލުކުރުން އަދިވެސް ހުއްޓައެއް ނުލާ

ސުވާދީބު
މާލޭ ޖަލާއި މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން ހަޅުތާލު ކުރާތާ ތިން ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، އަދިވެސް ހަޅުތާލުކުރުން ހުއްޓައިނުލާކަމަށް ސުވާދީބުމްއަށް އެނގިއްޖެ އެވެ. މާލޭ ޖަލުގައި ހަޅުތާޅުކުރާ ކުރާމީހުން ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން ހަޅުތާލު ކުރަމުން އަންނަނީ
ކަރެކުޝަން

ޔާމީނާއި އެހެން ގައިދީނަށްވެސް ޖަލުގައި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް – އާދަމް ޝަރީފް

ސުވާދީބު
ހަތިޔާރު ތޫނުކޮށްގެން ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ވިދާޅުވުމުން އޭނާއަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.
ކަރެކުޝަން

އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ކޮން ގާނޫނެއްގެ ދަށުންތޯ؟ މުއިއްޒު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބަހައްޓަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމުން ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މުއިއްޒު އެކަމާ
ކަރެކުޝަން

ޓެގް އެޅުވުމަށް ފަހު އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު، އުޅުއްވާތަނެއް ފުލުހުންނަށް ބެލޭނެ ފަދަ ޓެގެއް އެޅުވުމަށް ފަހު، ރޭ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އަދީބު ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ މާބިންހުރާގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން
ކަރެކުޝަން

ޖަލު ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން މުނާޒާއި އިމްރާންގެ ވާހަކަ ތަފާތު!

ސުވާދީބު
މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. އަދި ގައިދީންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި
ކަރެކުޝަން

އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅު ސަރުކާރު ފުރަތަމަ ޓެސްޓުން ފެއިލް؟

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަނިޔާގެ ވާހަކަދައްކައިގެންނެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އަކީ އެންމެ ހަރުއަޑުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ވާހަކައެވެ. “ތަރައްޤީ
ކަރެކުޝަން

ރައީސް މައާފު ނުދެއްވާ ގައިދީއަކު މިނިވަންކުރި މައްސަލައެއް ތަހުގިީގު ކުރަން އަންގަވައިފި

ސުވާދީބު
މައާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މައާފުދެއްވި ފަރާތްތައް މިނިވަންކުރުމުގެ ތެރޭގައި، މައާފުނުދެއްވާ ގައިދީއަކު ޖަލުން ދޫކޮށްލި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބުދުﷲ އަންގަވައިފިއެވެ.