web analytics

ކެޓަގަރީ ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

ކައުންސިލް

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅިގޮތުގެ ތަފްސީލު ހޯދަނީ

ސުވާދީބު
ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމި ނިންމުމުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ. މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމުގައި ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން
ކައުންސިލް

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިިފި

ސުވާދީބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިިފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބް ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވީ މިރެއިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ
ރިޕޯޓް ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކުގެ ”ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން“ ގެ މުސާރައިގައި ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށަށް ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެއް!

ސުވާދީބު
ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވުމުން ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާކަން ޔަޤީންވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނިންމަން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެޔާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު