web analytics

ކެޓަގަރީ ކުއްލި ޙަބަރު

ކުއްލި ޙަބަރު

ކުއްލި ޙަބަރު

ޝިދާތާ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މަގާމުގައި އިތުރަށް ބަހައްޓަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ. (ތަފްސީލް އަންނަނީ)
ކުއްލި ޙަބަރު

ހޮޅުދޫ ފެނުއަޑީގައި، ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، ނ.ހޮޅުދޫ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، 30 ގެއަކަށް އެއްކޮށް ފެންވަދެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެއެވެ. ހޮޅުދޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެން ފަށާފައިވަނީ މިއަދުގެ މެންދުރު ފަހުން
ކުއްލި ޙަބަރު

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ފިލައިފި

ސުވާދީބު
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު އެތަނުން ފިލައިފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު މިކަމާ ގުޅިގެން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފިލާފައިވަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން މާލެ ފޮނުވަންވެގެން،
ކުއްލި ޙަބަރު

ނަޝީދު ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް، ނަޝީދަށް ފުލުހުން ފާރަލާކަމަށް ނުދަންނަވަން – އެމްއެންޑީއެފް

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން، ދިވެހި ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފާރަލަމުންދާ ކަމަށް ދަންނަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ނެރުނު
ކުއްލި ޙަބަރު

ރައީސްގެ އެކައުންޓަށް 72 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރި މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް 4.2 މިލިއަން ޔޫރޯ (72 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) ޖަމާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައީސް
ކުއްލި ޙަބަރު

އަދީބު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން އިއްޔެ ބުނި ނަމަވެސް އަދީބު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތައް ފެއިލްވެ، ގައުމުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާ! އިންޑިއާ
ކުއްލި ޙަބަރު

މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން ފެރީ އިން ފުންމާލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ސުވާދީބު
މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން ފުލުހުންނަށް ފިލަން އުޅެނިކޮށް ކަނޑުވި އެންމެން ވެސް ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެމީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅިގެން ކަމަށާއި ކަނޑުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން
ކުއްލި ޙަބަރު

މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ކާރެއް “ފުނޑުފުނޑު” ވެއްޖެ

ސުވާދީބު
މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ކާރެއް “ފުނޑުފުނޑު” ވެއްޖެ އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުން އައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ފާރުގައި ޖެހިގެންނެވެ. މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ
ކުއްލި ޙަބަރު

ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ބަޔަކުގެ ގައިގާ ތަޅައިގެންފި

ސުވާދީބު
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ދެ ފިރިހެނުންގެ ގައިގާ ތަޅައިގެންފިއެވެ. “ޑީޕީ” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ދެ ފިރިހެނުންނަށް އެރަށުގެ ބަޔަކު ހަމަލާދީ އެމީހުންނާއި
ކުއްލި ޙަބަރު

ކަނޑުހުޅުދޫން ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހޯދި 10 ވަގުންގެ ތެރެއިން 9 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ސުވާދީބު
ކަނޑުހުޅުދޫން ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހޯދި 10 ވަގުންގެ ތެރެއިން 9 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މި 9 މީހުން ދޫކޮށްލީ ފުލުހުންނެވެ. އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ރޭ ނިކުމެ ހައްޔަރު ކުރި، އެރަށުން ވައްކަން ކުރި ކަމަށް