web analytics

ކެޓަގަރީ ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް

ސިންގަޕޫރު ހިމެނޭ ގޮތަށް 7 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ސުވާދީބު
ސިންގަޕޫރް ހިމެނޭ ގޮތަށް 7 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އޮތުމުން ދިވެހިން ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭ
ކޮރޯނާވައިރަސް

އިންޑިއާގައި ކަރަންޓީން ކުރި ދިވެހިން މާދަމާ ރާއްޖެ އަންނާނެ

ސުވާދީބު
ކޮވިޑް-19 އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ވުހާން ސިޓީން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީންކުރި ހަތް ދިވެހިން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމުން މާދަމާ މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި ކަރަންޓީން
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 70 ހާހަށް ވުރެ މައްޗަށް

ސުވާދީބު
ޗައިނާއިން ފެނި އެ ގައުމުގައި ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 70548 އަށް އަރައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަދު އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް
ކޮރޯނާވައިރަސް

ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުގެ ކުރިން އޭގެ ނުރައްކާ އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނައި ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޗައިނާ އަށް އުފަން ލީ ވެންލިއާންގެ މަރުވެފައިވަނީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ސުވާދީބު
ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމީހާ ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަވަނަ
ކޮރޯނާވައިރަސް

ނޭނގި ތިއްބާ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ

ސުވާދީބު
ނޭނގި ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ހޮންކޮންގްގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ އޮފިޝަލުން ދެއްވައިފިއެވެ. ހޮންކޮންގްގެ އޮފިޝަލުން މިއިންޒާރު ދެއްވާފައި ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިއްޔެ ހޮންކޮންގް އިން މީހަކު މަރުވެފައި
ކޮރޯނާވައިރަސް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިންވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެއެވެ. ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ މި ވައިރަސް ސައުދީ އިން ފެނިފައި ވަނީ އެ ގައުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނަރުހެއްގެ ގައިންނެވެ. އިންޑީއާގެ ސްޓޭޓް ފޯ
ކޮރޯނާވައިރަސް

ދިވެހިން ކެރެލާއަށް ދަތުރު ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސުވާދީބު
ދިވެހިން ކެރެލާއަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނީ އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، އެ ސްޓޭޓުން ވަނީ “ސްޓޭޓް އޮފް
ކޮރޯނާވައިރަސް

ދިހަ ދުވަހުން ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް: އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން، އާދަޔާއި ހިލާފު ކަމެއް!

ސުވާދީބު
ޗައިނާ މީހުންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި، އެމީހުންގެ ކުޅަދާނަ ކަމާއި މެދު ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ބަޔަކު ސުވާލެއް ނުއުފައްދައެވެ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި ޗައިނާ އާއި ގާތް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ބަޔަކު ނެތެވެ. ނަމަވެސް 1000
ކޮރޯނާވައިރަސް

ވައިރަހަށް ޝައްކުވާ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް އާރަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސުވާދީބު
ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައި ވާއިރު މި ވައިރަހަށް ޝައްކުވާ ފަރާތްތައް ކަރެންޓީން ކުރުމަށް ކ.އާރަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި އެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް