web analytics

ކެޓަގަރީ ކޮމަންވެލްތު

ކޮމަންވެލްތު

ކޮމަންވެލްތު

ކޮމަންވެލްތުގެ ފައިދާ މިނާނީ، ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތިލަފަތުން!

ސުވާދީބު
މިވަގުތު ގިނަ ބަޔަކު އުފައްދަނީ މި ސުވާލެވެ؟ ހާއްސަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ތެރޭގައި “ދިރިއުޅޭ” މީހުނެވެ. އެ މީހުންގެ މައިގަނޑު ސުވާލަކީ ރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅުނު އިރު އެއިން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނީ ކޮން