web analytics

ކެޓަގަރީ އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ސިޓީ

އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު ޖަމާއަތަކުން އައްޑޫގައި ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

ސުވާދީބު
އިސްލާމްދީނާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކިއުލިއަމް ޖަމިއްޔާއިން އައްޑޫގައި ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ހިންގާފައި ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން ވެސް ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ. ކިއުލިއަމްގެ
އައްޑޫ ސިޓީ ްކޮލަމ

ހުޅުމީދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް އެރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީކިހިނެތް؟

ސުވާދީބު
އައްޑޫ ސީޓީ ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެދެއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުން އެދެރަށުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް،
އައްޑޫ ސިޓީ

ސުޕަރ މެޖޯރިޓީގެ ބަދަލުގައި އައްޑޫއަށް ލިބުނީ ބާ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު!؟

ސުވާދީބު
1970 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު ސ.ގަމުން އިނގިރޭސިން ފައިބައިގެން ދިޔައިރު އެތާހުރި ތެޔޮ ތާނގީތަކާއި ފަޔަރ ލޮރީތައް އަދި ސިނަމާގައި ބޭނުންކުރި ސްޕީކަރުތަކާއި ގަމުގައި ތިބި ހުރިހާ އެއްޗިއްސެއް މާލެ ގެންދިޔަ ވާހަކަ އަކީ
އައްޑޫ ސިޓީ

އަލަށް ގެނައި އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރާ ގުޅޭ “ވާހަކަތަކެއް” ފެންމަތިވެއްޖެ!

ސުވާދީބު
ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އަށް އަަލަށް ގެނައި އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަކީ މީގެ ކުރިން ހިތަދޫގައި ހިންގާ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލް އައިއެމްޑީސީގައި މަަަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ކަމުނުގޮސްގެން އެތަނުން ފޮނުވާލި ޑޮކްޓަރެއް
އައްޑޫ ސިޓީ

“ޝެލްޓެކްސްގެ ވަސް ޖެހިގެން” މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
މަދިރި މަރަން ބޭނުން ކުރާ ޝެލްޓެކްސް “ވަސް ޖެހިގެން” ސ. ފޭދޫގައި މިއަދު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފޭދޫ މުލައްޑޫ ގަރާޖް )ނާޒިލް ގަރާޖް( ޕިކަޕެއްގެ ފްރޮޅަކަށް ޝެލްޓެކްސް ޖަހަމުން ދަނިކޮށް، އޭގެ އަސަރުކޮށްގެން
އައްޑޫ ސިޓީ

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަގު ވައްޓާލީ ސީދާ ސަރުކާރުން: ސާބަހޭ ޝުކުރީ

ސުވާދީބު
ކައުންސިލްތަކާއި، ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަގު ވައްޓާލީ ސީދާ ސަރުކާރުން ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބީ
އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އާރުއޭފް ތެރޭގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދަމުން ގެންދަނީ އިންޑިއާގެ މިލިޓaރީ ބޭހެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފި

ސުވާދީބު
އަދިވެސް އެމްޑީޕީ ކުދިން ބުނޭ މީ ދޮގެކޭ މިއޮތީ އިންޑިޔާ މީހުން އަގައިން ބުނެފަ އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިޔާއިން ހަދަމުންދަނީ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ކަމަށް. ދެން އެމްޑީޕީ ކުދިން ގަޔަށް ގުއިރެވިފަ ދަޑިންތަޅާ..ޔަގީނުނވެސް އައޑޫ ސިޓީގެ
އައްޑޫ ސިޓީ

ސުވައިދީބު ޕާލަމެންޓް މާ މިނިވަން، މާ ބިރުވެރި!

ސުވާދީބު
“ސުވާދީބަކީ އެންމެ އިހުޒަމާނުގައި އެންމެ ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅު ކަމަށްވާ އައްޑޫ އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކާއި ހުވަދު އަތޮޅަށް ދިވެހިން ކިޔައި އުޅުނު ޖުމްލަ ނަން އެ ނަމަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނަން ދިނީ.
އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ނެތް!

ސުވާދީބު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޔައުމިއްޔާތައް ނުބަލަހައްޓާކަން އެނގުނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އައްޑޫ
އައްޑޫ ސިޓީ

ހުޅުދޫ، ހުޅު ފަޅައިގެން ދާ ހިސާބަށް!

ސުވާދީބު
އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫއާ އެއް ފަހަށް އޮންނަ ހުޅުދޫގައި 3800 މީހުންގެ އާދާބީއެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ އަދި މީދޫގެ އާބާދީއާ ނުލަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށް ފަދައިން ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ