web analytics

ކެޓަގަރީ އަދާލަތު

އަދާލަތު

އަދާލަތު

އިމްރާން އާއި ލުޠުުފީ މިޤައުމުން ނައްތާލަންޖެހޭ – ނަޝީދު

ސުވާދީބު
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުޠުފީއާއި، އަދުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އަކީ މިޤައުމުން ނައްތާލަންޖެހޭ ދެބޭފުޅުން ކަމަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އަދާލަތު

އިމްރާންގެ އިންޒާރަކީ ނާތަހުޒީބު، ފިނޑި އަމަަލެއް: އިދިކޮޅު

ސުވާދީބު
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްވި ކަމަށް ބުނާ އިންޒާރަކީ ނާތަހުޒީބު ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު