web analytics

ކެޓަގަރީ އަދީބު

އަދީބު

އަދީބު

އަދީބު ރައީސް ޞާލިހަށް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން!

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން، އަދީބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތަކުން “ޑީޕީ”
އަދީބު

އަދީބު ފިލުން، ކަސްޓަމްސްގެ އިހުމާލު ބޮޑު!

ސުވާދީބު
“ޒިންމާއިން ރެކިގަތުމާއި ފިލައިގެން ދިއުމަކީ އަހަރެންގެ އުސޫލެއް ނޫނެވެ. ތިބާގެ ހިދުމަތުގައި އުފުލަންޖެހުނު ކޮންމެ ޒިންމާއެއް އުފުލައި، ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް، ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއްގައިމި ކުރިމަތި ލަނީ ލޯބީގެ ހައްގުގަ އެވެ. ތިޔައީ އަހަރެން
އަދީބު

އަދީބު ޓަގަށް އަރާވަޑައިގަތީ ކިހިނެއް؟

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޓަގަަކަށް ރާއްޖެ އިން ސިއްރުން ފުރާވަޑައިގެން ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. މާލޭ ބަނދަރުގައި އޮތް
އަދީބު

އަދީބު ބޯޓަށް އެރީ ބޭސްފަރުވާ އަކަށް ދަނީ ކަމަށް ބުނެ، ފަޅާއަރުވާލީ ފަޅުވެރިން!

ސުވާދީބު
ފިލައިގެން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު، ފިލަން ޓަގު ބޯޓަށް އެރުވީ އިންޑިއާއަށް ދަނީ ބޭސްފަރުވާއަކަށް ކަމަށް ބުނެގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.. ނަމަވެސ މިކަންވީ ރިޕޯޓްތައް
އަދީބު

ސަރުކާރުން އަދީބު ރަހީނުކޮށް، ޓްރެފިކް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިދާނެ!

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާއިރު އަދީބުގެ އަރިހުގައި ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ވާނީ ކިޑްނެޕްކޮށް، ރަހީނުކޮށް، ޓްރެފިކިންގެ އަމަލަކަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން
އަދީބު

އަދީބު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ދީފި އެވެ. އެ އިދާރާ އިން ބުނީ، އަދީބަށް އެ ހުއްދަ
އަދީބު

ސަލާމަތްވުމާ އެކު އަދީބުގެ އިހުސާސްތައް ބޭރުކޮށްލައިފި

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގެ އިހުސާސްތައް، ހުރިހާ ހުކުމަކުން އެމަނިކުފާނު މިއަދު ސަލާމަތްވެވަޑައިގަތުމާ އެކު ޓުވީޓަކުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ. ޚިޔާނާތުގެ ކުށުގައި، އަދީބަށް އިއްވާފައިވާ އަށް އަހަރުގެ
އަދީބު

ފިނިފެންމާ މައްސަލާގައި އަދީބަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

ސުވާދީބު
ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު ފިނިފެންމާގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޖަލަށް ލާން ކުރި 15 އަހަރުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް އަލުން ހިންގަން ހައި ކޯޓުން
އަދީބު

ފިސްތޯލަ މައްސަލައިގައި އަދީބަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލު ކޮށްދޭން ދައުލަތުން އެދިއްޖެ

ސުވާދީބު
ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި އެ ހުކުމް ބާތިލްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި
އަދީބު

އަދީބުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ހުންނާނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އަތުގައި- އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު

ސުވާދީބު
އަދީބު ހިންގި ކޮރަޕްޝަނުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ހުންނާނީ ނަޝީދު އަތުގައި ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް މައްޗަށް ގޮޅީ މެދު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވައިފިއެވެ.އިބުރާހިމް މުހައްމަދު މިއަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި