web analytics

ކެޓަގަރީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަން

އެމްއެމްޕީއާރްސީ އެގްރީމެންމެންޓްތައް ނުދީގެން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސުވާދީބު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އެގްރީމެންޓްތައް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަނަށް ނުދިން މައްސަލާގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަން (އައިކޮމް) އިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ. އައިކޮމް އަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަ ތަކެއް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރި