web analytics

ކެޓަގަރީ އިންޑިއާ

އިންޑިއާ

އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ސުވާދީބު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ޤާއިމްވެ ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދާއި އެ ސިފައިންނަށް ދައުލަތުން ކުރަމުންދާ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ. މި މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދާފައިވަނީ
އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

އިންޑިޔާގެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ނެތި، އިންޑިޔާގެ ޢަސްކަރީ ބާރު ރާއްޖޭގައި؟

ސުވާދީބު
އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސީއައިއޭއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑިޔާއިން އިންޑިޔާގެ ވަށައިގެންވާ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކާމެދު ގެންގުޅޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބިނޭވެފައި އޮންނަނީ އެޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒު ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށް
އިންޑިއާ

އިންޑިޔާއިން ސިއްކީމު އަޅުވެތިކުރި ގޮތް

ސުވާދީބު
ސިއްކީމަކީ ހިމާލިޔާގައި އޮތް ކުޑަކުޑަ ދައުލަތެކެވެ. އިންޑިޔާ ޕާކިސްތާން ވަކިކޮށް މިނިވަން ދެދައުލަތް އިނގެރޭސިވިލާތުން އުފެއްދި އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން އިންޑިޔާ ވަށައިގެން އުފެދިފައި ހުރި ކުދި ދައުލަތްތަކަށް ދެޚިޔާރެއް ހުށަހެޅުނެވެ. އެއީ މިނިވަން އިންޑިޔާއާ
އިންޑިއާ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތަށް އިންޑިއާ އިން ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުތައް ބޭނުން ކުރަނީ

ސުވާދީބު
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބާރަކަށް ވުމާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ގައުމެކެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ އެއް އޮންނަ އިންޑިއާ އަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފައި
އިންޑިއާ

ރާއްޖެ-އިންޑިއާ އެއްބަސްވުމާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ސުވާދީބު
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ގާއިމުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އާއްމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ
އިންޑިއާ

މޯދީއަށް ރަސްމީ ގޮތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ސުވާދީބު
ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންނެވި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ރަސްމީގޮތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. މޯދީ އަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން ކުރިއަށް ދިޔައީ، މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު،
އިންޑިއާ

މޯދީއަށް މަރުހަބާ، އެކަމަކު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރޭޭ: ޕީޕީއެމް

ސުވާދީބު
އިންޑީއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅަށް ހުރަސް އަޅަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް ދެ ގައުމު ދެމެދުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައިގަނޑު
އިންޑިއާ

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު: ރާޑާރު ސިސްޓަމާއި ސިފައިންނަށް ތަމްރީން މަރުކަޒެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވާނެ

ސުވާދީބު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ މަޝްރޫއުއެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ
އިންޑިއާ

މޯދީގެ ދަތުރުގައި ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

ސުވާދީބު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް
އިންޑިއާ

ރާއްޖެއަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމާފައިވާކަން މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އިއުލާންކުރައްވަނީ!

ސުވާދީބު
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމާފައިވާކަން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިއުލާންކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ދެކުނު އޭޝިއާގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބޭރުގެ ނޫހަކުން