web analytics

ކެޓަގަރީ އުމަރު ނަސީރު

އުމަރު ނަސީރު

އުމަރު ނަސީރު

އިބޫ ސޯލިހަށް މިކަމެއް ނުވާނެ، ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ހަރުދަނާ ލީޑަރެއް: އުމަރު

ސުވާދީބު
އެމްޑީޕީ އަށް ބޮޑު ކޯލިޝަނެއް އެކުލެވޭ ސަރުކާރަކާއި، ޕާލިމެންޓުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީވެސް ރައްޔިތުން ދީފި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ލިބިތިބެމެ، ވޭތުވެދިޔަ 14 މަސް ތެރޭގައި ޤައުމަށް ކޮށްދެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް
އުމަރު ނަސީރު

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރަށްވުރެ މި ސަރުކާރު ކޮރަޕްޓު: އުމަރު

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރަށް ވުރެ މި ސަރުކާރު ކޮރަޕްޓުކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސީޕްލޭން
އުމަރު ނަސީރު

އެމްޑީޕީ އަކީ މަގުމަތިންވެސް ވޯޓު ފޮށިންވެސް ބަލި ކުރެވޭނެ ބައެއް – އުމަރު

ސުވާދީބު
މިހާރު ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީއަކީ މަގުމަތިންވެސް އަަދި ވޯޓުފޮށިންވެސް ބަލި ކުރެވޭނެ ބައެއްކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް
އުމަރު ނަސީރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފައިބަން މަޖުބޫރު: އުމަރު

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިން އެ މީހުން ގެންގުޅޭ އަސްކަރީ ހަތިޔާރާއެކު ރާއްޖެއިން ފައިބަން މަޖުބޫރު ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ހެދި
އުމަރު ނަސީރު

މާރިޔާ ކުރެއްވީ ގައުމަށް ވަރަށް ބޮޑު މަލާމާތެއް: އުމަރު

ސުވާދީބު
ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއް ހޯދައި ހިންގުމުގެ މާލީ މުއްސަނދި ކަމެއް ދައުލަތުގައި ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވުމަކީ ގައުމަށް ކުރެއްވި ވަރަށް ބޮޑު މަލާމާތެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް
އުމަރު ނަސީރު

އެމްޑީޕީ އަށް ސްޕަ މެޖޯރިޓީ ދިނުމުގެ ހިތި ފެންނާނެ – އުމަރު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އަށް ސްޕަ މެޖީރިޓީ ދިނުމުގެ ހިތި ފެންނާނެ ކަމަށް އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުއްލަވާ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް ސުޕަރ
އުމަރު ނަސީރު

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުގެ އަޑު އިއްވަން ފުރުސަތު ދެއްވާ: ޢުމަރު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު މެސެޖެއް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި އޭގެ އަޑު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ދެއްވުމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަސީރު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޢުމަރު މިހެން
އުމަރު ނަސީރު

“އުމަރު ނަސީރަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް”

ސުވާދީބު
އުމަރު ނަސީރަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރިޓަޔާޑް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ދީދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ