web analytics

ކެޓަގަރީ އެހީ

އެހީ

އެހީ

ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި ފަރުވާކުރަމުންދާ ވައިކަރަދޫ ޒާހިރުއަށް އެހީ ވެދެއްވާ!

ސުވާދީބު
ވައިކަރަދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި ފަރުވާހޯދަމުންދާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު އިތުރުފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 16 ވަނަ ދުވަހު
އެހީ

ނުރައްކާތެރި ލޭގެ ކެންސަރާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހަސީނާއަށް ދީލަތި އެހީއެއް ވެދެއްވާ!

ސުވާދީބު
ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އުފަން ހަސީނާ ހަސަން (28އ.) ވެސް އުޅެމުން ދިޔައީ ހަމަ އާއްމުކޮށް އެހެން މީހުންވެސް އުލެމުންދިޔަ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ. އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ ބަލަމުން، ގޭތެރޭގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރަމުން، ފިރިމީހާއާއެކު އުޅެމުންދިޔަ
އެހީ މަޖިލިސް

އަދީލަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެހީވަނީ

ސުވާދީބު
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑރ. އަހްމަދް އަދީލް ނަސީރަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރަކު
އެހީ

އުފަންވީއިރުވެސް ޒައިންގެ ކިޑްނީގެ ހޮޅިއެއް ބެދިފަ! ހެޔޮ ދުޢާއާއި ދީލަތިއެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ!ނިކަމެތި މަންމައެއްގެ އާދޭސް

ސުވާދީބު
އުފަންވީއިރުވެސް ޒައިންގެ ކިޑްނީގެ ހޮޅިއެއް ބެދިފަ! ހެޔޮ ދުޢާއާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ! ކިޑްނީގެ މައްސަލައޭ ބުނުމުން ގިނަ މީހުންނަށް މިހާރު އެކަންވަނީ ވަރަށް އާންމު އަދި އެހާމެ ކުޑަ މައްސަލައަކަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން