web analytics

ކެޓަގަރީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ

“ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން”

ސުވާދީބު
މިވަގުތު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ