web analytics

ކެޓަގަރީ އެންޓި ޚޮރޮޕްޝަން ކޮމިޝަން

އެންޓި ޚޮރޮޕްޝަން ކޮމިޝަން

އެންޓި ޚޮރޮޕްޝަން ކޮމިޝަން

އޭސީސީ އަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރަން ނަޝީދު ނުފޫޒު ފޯރުއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ!

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އައްޔަން ކުރައްވަން އެމަނިކުފާނު ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރައްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެއެވެ. އޭސީސީގެ މެންބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އޭސީސީ
އެންޓި ޚޮރޮޕްޝަން ކޮމިޝަން

ފްރޭމްކޮށް، ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް އިމްރާން އިންޒާރު ދިން: ލުތުފީ

ސުވާދީބު
ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަންނަވަން މަޖުބޫރުވީ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވި ބިރުދެއްކުންތަކާ ހެދި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން