web analytics

ކެޓަގަރީ އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ލައިވްކޮށްފި

ސުވާދީބު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ފަށަން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގާ “ޕީއެސްއެމް” ގެ ޚަބަރު ޗެނަލް ކަމަށްވާ “ޕީއެސްއެމް ނިއުސް” އިން ވަގުތުން ދުރަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ޖަލްސާއަށް ދިޔަ މީހުން މަދުވެގެން ފާޑުކިޔަނީ

ސުވާދީބު
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކޮށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް،
އެމްޑީޕީ

ޓާމިނަލްގެ އަޑުކަނޑުވާލަން ޑރ.ބިލާލްގެ ވާހަކަ: މޮޅު އުކުޅެއް!

ސުވާދީބު
ޓްރާންސް މޯލްޑިވްސް އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ނުއަގުގައި ދޭން ސަރުކާރުން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެނިންމުންމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ ރުހުމާއި، ތާއިދު އެބައޮތެވެ. ޓީއެމްއޭ އަށް ސީޕްލޭން
އެމްޑީޕީ

އަނެއް ގޮތް މިއޮތީ ޙަޤީޤަތަކަށް ވެފައި ނޫން ހެއްޔެވެ؟

ސުވާދީބު
ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޕޯޑިއަމެއްގެ ފަހަތުގައި މަޑުކޮށްލެވުނު ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަދާ ހަމައަށްވެސް “އަނެއް ގޮތެއް”ގެ ވާހަކަ ދައްކަވެއެވެ. އެވިދާޅުވާ އަނެއް ގޮތަކީ ފުދުންތެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަން ކަމުގައި ވިދާޅުވެއެވެ. އެ އަނެއް ގޮތް
އެމްޑީޕީ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް މައްސަލައިގައި އޭސީސީން ޖިނާއީ ތަހުގީގަކަށް!

ސުވާދީބު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އޮންނަ ހުޅުލޭގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ވަކި އޮޕަރޭޓަރަކަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރުންތަކަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަދަދުތައް ބުނެދޭ ވާހަކަ!

ސުވާދީބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ޕާޓީތަކުން ފަށާފައިވާއިރު ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް އެބަހިނގަ އެވެ. އެހެން އިންތިހާބުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިފަހަރުގެ އިންތިހާބަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވީ ސަރުކާރު ހިންގާ
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއިދު ކުރާ މީހަކު ވާދަކުރަނީ

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މިއަދު ބާއްވަމުން ގެންދާ ޕްރައިމަރީގައި ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރަށް ތާއިދު ކުރާ މީހަކު ވާދަކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަން ބައެއް މީހުން މީސް މީޑިއާގައި
އެމްޑީޕީ

މިއާޓިކަލް ކިޔާ ލުމުން އެނގޭނެ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ދެބޯގެރި ދުއްވާކަން

ސުވާދީބު
ަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވެނީ ކޯލިޝަންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކަށް ބޮޑު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވަން
އެމްޑީޕީ

ފާޑުކިޔުން ބޮޑުވެ އެމްޑީޕީއަށް އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން މަޖުބޫރުވެގެން މަދީހާގެ ކެންޑިޑަސީ ބާތިލުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މަދީހާ އަބްދުﷲ ގެ ކެންޑިޑަސީ ބާތިލް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން
ރިޕޯޓް އެމްޑީޕީ

އެކުވެރިން ނިންދެވުމަށްފަހު އެމްޑީޕީ ހޭލައި!

ސުވާދީބު
ބޮޑު އިންތިހާބަކަށް ފައްކާވަމުން އަންނައިރު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ޕާޓީތައް އަބަދުވެސް ތަސައްވުރެއް ކުރަހައިދޭނެ އެވެ. ތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އެ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަށް ނެރޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަކަށް އައިސް