web analytics

ކެޓަގަރީ އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ

މިއާޓިކަލް ކިޔާ ލުމުން އެނގޭނެ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ދެބޯގެރި ދުއްވާކަން

ސުވާދީބު
ަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވެނީ ކޯލިޝަންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކަށް ބޮޑު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވަން
އެމްޑީޕީ

ފާޑުކިޔުން ބޮޑުވެ އެމްޑީޕީއަށް އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން މަޖުބޫރުވެގެން މަދީހާގެ ކެންޑިޑަސީ ބާތިލުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މަދީހާ އަބްދުﷲ ގެ ކެންޑިޑަސީ ބާތިލް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން
ރިޕޯޓް އެމްޑީޕީ

އެކުވެރިން ނިންދެވުމަށްފަހު އެމްޑީޕީ ހޭލައި!

ސުވާދީބު
ބޮޑު އިންތިހާބަކަށް ފައްކާވަމުން އަންނައިރު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި ޕާޓީތައް އަބަދުވެސް ތަސައްވުރެއް ކުރަހައިދޭނެ އެވެ. ތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އެ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަށް ނެރޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަކަށް އައިސް
އެމްޑީޕީ

ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި ލާދީނީ އެމްޑީޕީއަކަށް މާބޮޑު ކމަކަށްނުވި ހަނު!

ސުވާދީބު
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީން ހަނު ތިބުމުން އެކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފިއެވެ. މި ކުއްޖާގެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ޕާޓްނަރުންގެ
އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ދިޔައީ އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް: އާދަމް ޝަރީފު

ސުވާދީބު
ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތައް ވެގެންދިޔައީ ”އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް” ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ
އެމްޑީޕީ

ރައީސް އިތުރު ބަޔަކާއެކު ކެންޕެއިން ނުުކުރައްވާނެ: ނަޝީދު

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިތުރު ބަޔަކާއެކު ކެންޕެއިން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ އައްޑަނައަކަށްވި މެންބަރުންގެ އަގެއް ނެތް!

ސުވާދީބު
އަޅުގަނޑުމެން އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއް ނިންމަން އެތައް ގުރުބާނީއެއް ވީން، އެތައް އަނިޔާއެއް ތަހަންމަލް ކުރިން، އެތައް ފަހަރަކު ޖަލު ގޮޅި ދެކުނިން، ޕެޕާ ސްޕްރޭގެ އަސަރު ފިލައިގެން ނުދަނީސް މުޒާހަރާ އެންމެ ކުރީގައި ކެރިގެން
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ހުރިހާ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ޑރ.ޖަމީލުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް

ސުވާދީބު
އެންމެންނަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާއެކު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހްމަދު، އެމަނިކުފާނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ރައްދު ކުރައްވައިފިއެވެ.
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައީ ލުޠުފީގެ ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އޮވެގެން – ޝިޔާމު

ސުވާދީބު
އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައީ ހާޖަރާގޭ ލުޠުފީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމާއި އެކު ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު ޝިޔާމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝިޔާމު މިހެން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި
އެމްޑީޕީ

އުމަރު : އެމްޑީޕީން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކީ އާއިލީ ވެރިކަމުގެ ވާހަކަ، މިއަދު މިޖެހުނީ ކޮންތާކުތޯ

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އާއިލީ ވެރިކަމެއް ކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ފާޑު ކިޔާފައިވަނިކޮށް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ގެނައުމަށް ނިންމުމާ