web analytics

ކެޓަގަރީ އެޑިއުކޭޝަން

އެޑިއުކޭޝަން

އެޑިއުކޭޝަން

ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުނު އިރުވެސް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އިއުލާން ނުކުރެވޭ!

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް އިއުލާނު ކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް