web analytics

ކެޓަގަރީ އޭސީސީ

އޭސީސީ

އޭސީސީ

ޝައުނާ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓެރީ އައިމިނަތު ޝައުނާގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާއަށް އެޑްރެސްކޮށް
އޭސީސީ

ޓާމިނަލް މައްސަލަ ބެލުމުން އޭސީސީގެ ރައީސް ތަނާޒުލް ވާންޖެހޭ!

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން 55 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައި، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްޤީކުރި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ނުއަގުގައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސްއަށް ކުއްޔަށް ދޭން އުޅޭ މައްސަލަ ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.