web analytics

ކެޓަގަރީ ވައްކަން

ވައްކަން

ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލިއްޖެ

ސުވާދީބު
ސަރުކާރުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އާއްމު ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ތަފާސް ހިސާބުތައް މިދިޔަ މަހުގެ 28 ގެ ތާރީޚް ޖެއްސެވުމަށް ފަހު އިއްޔެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރެއްވި އިރު ސަރުކާރަށް މިއަހަރު ހިލޭ