web analytics

ކެޓަގަރީ ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރި

ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީއަށް އަންނަން އުޅޭ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ އެޖެންޓުން ލަނޑުދެނީ!

ސުވާދީބު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އަންނަން ބޭނުން ވެގެން އުޅޭ މީހުންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ބައެއް ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން، ޗުއްޓީ އަށް އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލަނޑުދެމުންދާ ކަމަށް
ވިޔަފާރި

ހިދުމަތުގެ އަގު އުފުލެނީ ބޮޑު ކުލީގެ ސަބަބުން: އަލީ

ސުވާދީބު
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު އުފުލުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ މާލޭގެ ބޮޑު ކުލި ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ވިޔަފާރި

13،720 އެނދާއެކު ރިސޯޓް ހަދަން 29 ރަށެއް އިއުލާން ކޮށްފި

ސުވާދީބު
ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި، 13،720 އެނދާއެކު 29 ރަށެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރޭ އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ “ބުރަބި” ނަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރިސޯޓްގެ
ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި

އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން އޯކޭ، އެކަމަކު ސުވާލުތަކެއް!

ސުވާދީބު
އެކަކު ބުންޏެވެ؛ “އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން ތައްޔާރެވެ! އެކަމަކު މިކަންކަން ވާނެ ހެއްޔެވެ؟” އޭނާ ކުރި ސުވާލުތަކަކީ މި އެވެ؛ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފެން ބިލް ކުޑަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ކުޑަވާނެ
ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި

ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް: ރާއްޖެ އައި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާ

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ މާލެ އަށް އާދަޔާހިލާފަށް ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައި ދުވަހެކެވެ. ތިން ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އެއްފަހަރާހެން މާލެ ފޭބީ ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް
ވިޔަފާރި

މާލޭގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަތުލައި ގަންނަމުންދާ މިދުވަސްކޮޅުގައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލޭ ސިޓީގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެން ފަށާފައެވެ. އާއްމު
ވިޔަފާރި

ވެހިކަލްތައް އަތުލައިގަތީ ގިނަ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް އެތެރެކުރި ފަހުން!

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭން ވަގަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކެއް ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފައިވަނީ، މިއަހަރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް އެތެރެކުރި ފަހުން ކަމަށް އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން
ވިޔަފާރި

ދިވެހިންގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގައި ދިވެހިންނަށް މަނާ ބޯޑު އެޅުވޭނެތަ؟

ސުވާދީބު
ސާފު ފަޅުތަކުން ދޮންވެލި ރީތިތުނޑިތަކުން އުފާ ލިބިގަންނަން ބޭނުންނުވާނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ދިވެހިންގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން މީހުން މިރާއްޖެ އަންނަނީ ނޫކަނޑާ ދޮންވެލި މިވާ ކުދި ޖަޒީރާތައް ބަލާލާށެވެ. ދޮންވެލި އެފަސްގަނޑުގައި ހިނގާލާ
ވިޔަފާރި

ހަޔާތުގެ ބޮޑުބައި ޓެކްސީ ދުއްވުމުގައި

ސުވާދީބު
މިއީ އައިމިނަތު ވަހީދާއެވެ. ނުވަތަ އައިންތުއެވެ. ގދ. ވާދޫ އަށް އުފަން، 42 އަހަރުގެ މި އަންހެން މީހާގެ މިވަރުގެ ތައާރަފެއް ފުދޭނެއެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ވަޒީފާގަނޑެއްގައި އުޅޭ ނިކަމެތި އަންހެނަކަށް ވީމައެއް
ވިޔަފާރި

އޮޑެގައްލާގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރުސީ) އާ އެކު ހަދާފައިވާ ލީސް އެއްބަސްވުން އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުން