web analytics

ކެޓަގަރީ މަރު

މަރު

މަރު

ޝިމާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ – މޫސާ ސިރާޖު

ސުވާދީބު
ލ. ފޮނަދޫ އިން ފުރައިގެން ޑިންގީއެއްގައި އެއަތޮޅު މާމެންދޫއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދަނިކޮށް މަރިޔަމް ޝިމާ ހޯދުމަށް މިސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށް އެދާއިރާގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝީމާ ގެއްލުނުތާ
މަރު

ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމާ ގުޅިގެން އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައަށް ހުރަސްތަކެއް

ސުވާދީބު
ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނު އޮތްގޮތުން ޖިނާއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ސިއްރުން ހެކިބަސް ނުނެގޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި، ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުހައްމަދު އަނަސް
މަރު

ގާސިމް މަރާލެވުނު ކުށަށްފަހު އަޅުގަނޑު ތަޢުބާ ވިން – ޤާތިލް

ސުވާދީބު
ޢުމުރުން 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ޙަސަން، ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޚަބަރު ވެގެން ދިޔައީ، މުޅި ޤައުމު ސިއްސުވާލި ޚަބަރަކަށެވެ. މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ފުލުހުން ވަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް
މަރު

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދާނެ ކަމަށް ވައުދުވެޑައިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އިންސާފު ހޯދާދެވުނުބާ؟

ސުވާދީބު
އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލާފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު 1، 2012 ދުވަހުގެ ރޭ 10:00 އަކުން 11:00 އަށް ޓީވީއެމްގައި ދެއްކި ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެރޭ ދަންވަރު 12:09 ހާއިރު އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ
މަރު

ދެ އާއިލާގެ ސިޓީ: އެމޑޕިއިނ ރިލްވާންގެ ވާހަކަ ދެއްކީ ވޯޓަށްތޯ؟

ސުވާދީބު
ވަގަށް ނަގައިގެން މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި މަރާލާފައިވާ ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައި އިންސާފު ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތުމަކީ ވޯޓު ހޯދަން ކުރެއްވި ކަމަކަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ
މަރު

ދޮގު އުއްމީދެއްގެ ފަހަތުން ދުއްވަން ނަހަދާ: ރިލްވާން އާއި ޔާމީންގެ އާއިލާ

ސުވާދީބު
ދޮގު އުއްމީދެއްގެ ފަހަތުން ދުއްވަން ނުހެއްދެވުމަށް ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާންއާއި މަރާލާފައިވާ ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. ރިލްވާނާއި ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ލިބުން
އެކުސިޑެންޓް މަރު

ދޯނި ފަރަށް އެރިފަހުން ވެސް ތިން މީހަކު ދޯނީގައި ތިބި؟

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެ އަތޮޅު ކަގި ފަރަށް އެރި ދޯނީގެ ކައްޕި މުހައްމަދު ޔޫސުފް، ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާއިރު ކައްޕި އަށް ވީ ގޮތާމެދު ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އުފައްދައި ބައެއް މީހުން ވާހަކަ ދައްކަން
މަރު

ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ކަންކަން އެނގޭ ކަމަށާއި ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށް ރައުދާ ބުނި: ރައުދާގެ ބައްޕަ

ސުވާދީބު
ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް ގަތުލުކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު، ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ ކަންކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެއީ ފުރާނައަށް ވެސް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމެއް
މަރު

ސީޕީ ހަމީދާއި އިމްރާނަށް އިތުބާރު ނުކުރާކަމަށް ރިޟްވާން ބޭބެވެސް ބުނެފި

ސުވާދީބު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭކަމަށް މަރާލެވިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިޟްވާންގެ ބޭބެ ބުނެފިއެވެ. ރިޟްވާންގެ ބޭބެ މިހެން ބުނެފައިވަނީ
މަރު

ރިޟްވާންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ ފުލުހުންނެއް ނޫން، ކޯޓު އަމުރު ހޯދަން ޖެހޭނީ ކޮމިޝަނުން – ސީޕީ ހަމީދު

ސުވާދީބު
މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ މަރުގެ ކޮމިޝަނުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރުމަސް ކޯޓު އަމުރުވެސް ހޯދަން ޖެހޭނީ އެ