web analytics

ކެޓަގަރީ މަޖިލިސް މެމްބަރުން

މަޖިލިސް މެމްބަރުން

ހދ.އަތޮޅު މަޖިލިސް މެމްބަރުން

އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅު ޖަމިއްޔާއިން ހަނިމާދޫ ވޯކްޝޮޕްގައި ފިތްކަނޑައިގެން ދާވަރުގެ ވާހަކަތަކެއް!

ސުވާދީބު
އިސްލާމްދީނާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކިއުލިއަމް ޖަމިއްޔާއިން ހދ.ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި އިސްލާމް ދީނާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަ ދޭންޖެހޭ ކަމަށް
މަޖިލިސް މެމްބަރުން

އެހެން ރަށްރަށުން ބިން ދޫކޮށްލީމަ ހުޅުމާލެއިން ގޯތިދޭން ޖެހޭ – އަލީ ހުސައިން

ސުވާދީބު
އަތޮޅުތެރޭ ރަށްރަށުން ބިން ދޫކޮށްލުމުން ހުޅުމާލެއިން އެރައްޔިތުންނަށްވެސް ގޯތިދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު އަލީ ހުސައިން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާލޭ އިން ބިން ދޫކޮށްލުމުން
މަޖިލިސް މެމްބަރުން

ޑރ.ބިލާލް ފިލްޕްސްއަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހެއް: އީވާ

ސުވާދީބު
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލްޕްސްއަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބޭފުޅެއް ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ނައިބުރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އީވާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޔޫތު
މަޖިލިސް މެމްބަރުން

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ވިޔަފާރި ބޮޑުތަނުން ފުޅާވެއްޖެ: އަލީ

ސުވާދީބު
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ފުޅާވެފައިވާ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި
މަޖިލިސް މެމްބަރުން

ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ޓީއެމްއޭއާއި އެއްކޮޅަށް، ކިހިނެއް މިވަނީ؟

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުމަށް ކުޑައަގެއްގައި ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމަށް ތާއިދު ކުރެވޭ ގޮތަށް މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދައްކަވާ
މަޖިލިސް މެމްބަރުން

ޓީއެމްއޭގެ ވަކީލުންގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލެއް

ސުވާދީބު
ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ވަކީލުންގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލްކަން ކުރައްވާފައިވާ އަދި ރައީސް ނަޝީދު އާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖެރެޑް ޖެންސާ
މަޖިލިސް މެމްބަރުން

ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްއަކީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ފަހުން ދޭން ހެދި ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެ: އެމްޕީ ޢަލީ ޙުސައިން

ސުވާދީބު
ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްއަކީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ފަހުން ދޭން ހެދި ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، މަޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢަލީ މިހެންވިދާޅުވީ
މަޖިލިސް މެމްބަރުން

އަނދުން ހުސޭން އާއިލާ ހަތަރު މެންބަރުންގެ ގޯތި ލ.ގަމުގައި!

ސުވާދީބު
“ރާއްޖެތެރޭ މީހުން” ވަނީ އިސްރާއީލް މީހުން ފަލަސްތީންގެ ބިމަށް ވެރިވެގަތްހެން މާލެ އަށް ވެރިވެގެންފައިވާ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތައް ވާހަކަދެއްކެވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން)
މަޖިލިސް މެމްބަރުން

މާލެއަކީ ފަލަސްޠީނެއް ނޫން، ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނަކީ އިސްރާއީލު މީހުންނެއްވެސް ނޫން!

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގުރާމުގައި، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. މާލޭ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮތެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެ،
މަޖިލިސް މެމްބަރުން

“ދެކުނު ރައްޔިތުން އަނެއްކާވެސް ސުވަދީބް ސަރުކާރެއް އުފައްދަން ޖެހިދާނެ”

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރައްޔިތުން އަނެއްކާވެސް “ސުވަދީބް ސަރުކާރެއް” އުފައްދަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް މަޖިލިސް މެންބަރަކު ދެއްވައިފިއެވެ. ގއ. ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިފަދަ އިންޒާރެއް ދެއްވާފައި މިވަނީ، މާލެއަށް