web analytics

ކެޓަގަރީ މަޖިލިސް

މަޖިލިސް

މަޖިލިސް

ރިިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓެއް ނުކުރާނެ: އިދިކޮޅު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އާ އަހަރަށް ހުޅުވައި ދެއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން ދެއްވާ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީސް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. ޕީއެންސީގެ ޕާލިމަންޓްރީ
މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ ތަކުގައި އާއިލީވެރިކަމުގެ “ސިއްކަ” ޖަހައި ނިންމައިފި – ސައީދު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ ތަކުގައިވެސް އާއިލީ ވެރިކަމުގެ ސިއްކަ ޖަހައިފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރިކަން ކުރެއްވި ސައީދު މިގޮތަށް
މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ނަޝީދުގެ ސައިޒަށް ތިރި ކޮއްފި ސާބަހޭ އާޒިމް

ސުވާދީބު
ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހްތައް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެދިގެން މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި، ޖަލްސާ ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މެންބަރުން ބަހުސް
މަޖިލިސް ސަރުކާރު

ނަޝީދުގެ ހަމަލާއެއް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑުކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނިކޮށް، ސަރުކާރުގައި ލަސް ކަމެއް އުޅޭކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މައްޗަންގޮޅި މެދު
މަޖިލިސް

ހިޔާ މަޝްރޫޢު އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ނަޝީދު ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މަސައްކަތް ފެށި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ އަގުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހެއްދެވި އިތުރުފުޅުގެ ހަޤީޤަތް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ
މަޖިލިސް

ވަރަށް ދެރައެވެ. ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވެއްޖެއެވެ.

ސުވާދީބު
ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި ހިންގާފައިވާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ އާކުރާކަށް ނެތީމެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ދައްކާން މިއުޅޭ ވާހަކައިގެ ބާވަތުން އެހިސާބަށް ނުގޮސް ފަރުޖެއްސޭކަށްވެސް ނެތެވެ. ބައެއް މިސާލުތައް ނަގަންޖެހޭތީއެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ
މަޖިލިސް

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާގެ ޒުވާބެއް ނަޝީދު މެދުވެރިކޮއް އިންޑިއާއިން ކުޅޭޑްރާމާ!

ސުވާދީބު
ާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ސާކް ސްޕީކާސް ސަމިޓްގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ވަފުދުގެ ދެމެދު، ކަޝްމީރުގެ މައްސަލާގައި، ބޮޑު ޒުވާބެއް ހިނގައިފި އެވެ. ބޭނުމީ “ފުރަތަމަ އިންޑިއާ” ސިޔާސަތެއް ނޫން!
މަޖިލިސް

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެއް ދުވަހުގެ ފަރިއްކޮޅަށް ދުވާލަކު 13000، މީ ބޮޑުވަރު!

ސުވާދީބު
އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަނީ “އިއްޒަތްތެރި” މެމްބަރުންނެވެ. އެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ހައްގެެވެ. ދުވާލާއި ރޭގަނޑު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެބޭފުޅުން ހަރު
މަޖިލިސް

ކޮމިޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ނިކުތުމަކީ ރައީސް އިބޫ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް – ހަލީލް

ސުވާދީބު
ހަލީލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތް އަމިއްލަފުޅު ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ހަދަން އުޅުނު ސުޕަ ކޮމެޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ނިކުތުމަކީ ރައީސް އިބޫ އަށް ލިބުނު
މަޖިލިސް

ނަޝީދުގެ ސްޕާ ކޮމެޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތެދުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެންބަރުން ނެގުމާއި ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް ހަދަން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު