web analytics

ކެޓަގަރީ މަޖިލިސް

މަޖިލިސް

މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީއަށް ލޯކަކް ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮއް ދިވެހިރާއްޖެ ސެކިޔުލާރ ގައުމަކަށް ހަދާން”ސިއްރުން”ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެލިކޮޕީއެއް ތައްޔާރުކޮއްފި

ސުވާދީބު
ލިއުނީ މޫސަ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ބިނާވެފައިވަނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިބަހާއި ދިވެހިން ގަބޫލުކުރާ އިޖުތިމާއީ އަގުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ދިވެހީންގެ ބަހާއި ތާރީޚާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ މައްޗަށެވެ. ކުރުކޮށް އެއް ލަފުޒަކުން ދަންނަވާނަމަ، އެއީ
މަޖިލިސް

ޓީއެމްއޭ އިން ނަޝީދަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިންކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު
މަޖިލިސް

ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް މި ސިޓީ ފޮނުވައްވާ މަޖްލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށައެޅުނު ވަޒީފާ އާބެހޭ ގާނޫނުގެ ބިލް އަށް އައް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް،

ސުވާދީބު
ދާއިރާގެ މަޖްލިސް މެމްބަރު އަށް! ވަރަށް ވެސް އިހްތިރާމާ އެކު އެދެން، ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއި. އަދި އެފަރާތް ތަކުގެ އާއިލާ ގެ ހައްގުތައް ރައްކައުތެރި   ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، އިއްޔެ  މަޖްލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށައެޅުނު ވަޒީފާ
މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭކަމަށް ބުނަމުން ގެންދާ އެމްޑީޕީގެ އިޙުލާސްތެރިކަނެއް ހުރީއްޔާ މި ބިލް މަޖިލިސްއިން ފާސްކޮއްލަ ދެއްވާ؟

ސުވާދީބު
100% 0% 0% ގާނޫނު އަސާސީގައި ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބާރު އޮތް މިންވަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ ހަތަރުވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރެއް
މަޖިލިސް

ޑިމޮކްރަސީގެ ގައިން ޖުޒާމް ބަލި ފެތުރެނީ ބާ؟

ސުވާދީބު
ޑިމޮކްރަސީއަކީ ޚުދުމުޚްތާރުގެ ދުޝްމަނެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މިތުރެކެވެ. ޚުދުމުޚްތާރަކީ ރައްޔިތުންގެ ހަތުރެކެވެ. އަދަވާތްތެރިއެކެވެ. އަމިއްލަ އެދުމުގެ ބޮޑެކެވެ. ޚުދުމުޚްތާރުކަން އޮންނަ ކަމަށް ބުނެވެނީ ރަސްކަމުގައެވެ. ނުވަތަ ރަސްކަމާ އެއްގޮތަށް އެކަކު އަމިއްލައަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު
މަޖިލިސް

އިސްލާޙްގެ ނަމުގައި މުގުރައިވެސް ލެވިދާނެ, އިޚްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު އިސްލާޙްވެސް ކުރެވިދާނެ

ސުވާދީބު
ނިދާފައި ހޭލިއިރު ބަލީގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީމެވެ. ފެންވަރާ ސައިބޮއި ވެސް ނިމުނުފަހުން ކުއްލިޔަކަށް ބަނޑުގައި ރިއްސައިގެންފިއެވެ. ފާޚާނާއަށްވަދެ ބޮޑުކަމު ދިޔައިރު ބަނޑު ދިޔާވެފައި
މަޖިލިސް

ކޮރޮޕްޝަން ނައްތާލަން ވަުދުވެ ވެރިކަމަށް އައި ސަރުކާރު ކޮރޮޕްޝަންބޮޑު!؟

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ނުއަގުގައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސްއަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލިސް

ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ޢާންމުވަމުން ދިއުމުގަ ސަރުކާރުގެ އިހްމާލް ވަރަށް ބޮޑު: މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި ކުޑުދިންނަށާއި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ޢާންމުވަމުން ދިއުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިހްމާލް ވަރަށް ބޮޑުކަން ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގައި ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް
މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށީ ބޮޑު ނުބަޔަކުން: އިޔާޒް

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މި އަހަރަށް ހުޅުވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ތުންޖީނާ ސޮލަވާތް ކިޔެވި ކިޔެވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނުބައެއް ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ
މަޖިލިސް

ރިިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓެއް ނުކުރާނެ: އިދިކޮޅު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އާ އަހަރަށް ހުޅުވައި ދެއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން ދެއްވާ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީސް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. ޕީއެންސީގެ ޕާލިމަންޓްރީ