web analytics

ކެޓަގަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމް

އައިޓީބީ ފެއަރ ރާއްޖޭ ސްޓޭންޑްގައި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައި ހުރި ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރާ ފޮތްތަކެއް ބަހައިފި

ސުވާދީބު
ޖަރުމަނު ވިލާތުގައި އޮންނަ އައިޓީބީ ބާލިން ފެއާގެ ރާއްޖޭގެ ސްޓޭޑެއްގައި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައި ހުރި ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރާ ފޮތްތަކެއް ބަހައިފިއެވެ. “ވަގުތު” އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ދަންނަ ފަރާތަކުން