web analytics

ކެޓަގަރީ މީހުން

މީހުން

މީހުން

ވަގުތުން ހިޓަކަށް ބަދަލުވި ޝަހޫގެ ވާހަކަ

ސުވާދީބު
އެންމެ ކުޑައިރު ޝަހުދާ މަހްމޫދު (ޝަހޫ) ގެ ބައްޕަ ކުރި ކަމަކީ ފިލްމެއް ބަލަން އިންނައިރު، ކައިރީގައި ޝަހޫ ވެސް ބައިންދަނީ އެވެ. އަދި ފިލްމު ނިމުމުން، އެ ފިލްމުގައި އެ ވީ ކިހިނެއްކަން
މީހުން

ބަދަލެއްނުވޭ، ޒީނަތު އަދިވެސް ހަމަ އެހުރިގޮތަށް!

ސުވާދީބު
ޒީނަތު އައްބާސް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތްތާ މިހާރު 23 އަހަރުވީ އެވެ. އެކަމަކު އޭރާއި މިހާރު ވެސް އޭނާ އެ ހުންނަނީ ހަމަ ހުރި ގޮތަށެވެ. ޒީނަތު ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ
މީހުން

އާސިޔާ: އިލްމީ ގާބިލްކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް

ސުވާދީބު
އޭނާއަކީ ހިންގުންތެރި، މީހުން ގޮވައިގެން އުޅެން ދަންނަ ލީޑަޝިޕް ކޮލިޓީގައި ނަމޫނާ ޒުވާނެކެވެ. ލ. ފޮނަދޫއަށް އުފަން ފާތުމަތު އާސިޔާ އަބަދުވެސް ޤަބޫލުކުރާ އެއް ކަމެއް އޮވެއެވެ؛ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ އަންހެނުންނަކީ ވެސް
މީހުން

ދަރިފުޅު މަންމައަށްޓަކައި ވަމުންދާ ގުރުބާނީއަށް ބޭނުމީ އެހީގެ އަތެއް!

ސުވާދީބު
ތ. ހިރިލަންދޫ ގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މަރިޔަމް އިސްމާއިލްއަކީ ކެންސަރުގެ ބަލީގެ ޝިކާރަޔަކަށް ވެފައިވާ އުމުރުން 56 އަހަރުގެ މަންމައެކެވެ. ބަލީގެ ޝިކާރަޔަކަށް ވެފައިވާ މަރިޔަމްގެ ހަޔާތުގެ ހުޅުކޮޅު ނިވި އުދަރެސް ބަނަވެގެން ދިޔައީ
މީހުން

ފޮށުމުގެ ނިދިން ގައުމެއް ހޭލައްވާލި ހިތްވަރު!

ސުވާދީބު
މިއީ ޖޫން މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ލަމްހާ އަށް މަގުމަތިން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ހާދިސާގެ ވަރަށް ވެސް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. މި ހަފުތާގެ “ސެޝަން” ގައި އޭނާ އެ ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި އޭގެ
މީހުން

ހިރާ ސްކޫލުގެ މި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ދަނީ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން!

ސުވާދީބު
މާބަނޑުވީއްސުރެ ޒީނާ ހަސަން ހަބީބުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ދަރިފުޅު ދޫކޮށްލާފައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ޖެހުމެވެ. އެކަމަކު އޭރު ވެސް، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ސ. ހިތަދޫ ހިރާ ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމެންޓުން ވަނީ ފަސޭހަ ގޮތެއް