web analytics

ކެޓަގަރީ މީޑިއާ

މީޑިއާ

މީޑިއާ

ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދެމިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ މައާފް ކޮށްދެއްވުމަށް، ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ސުވާދީބު
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރީބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްގެން ޖޫރިމަނާކުރި ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ދެމިލިޔަން ރުފިޔާ މައާފް ކޮށްދެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުންހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން މިއަދު
މީޑިއާ

ސަންގު ޓީވީ ޑްރާމާގައި ފެންނަ ނާޖިހާ، އޭނާގެ ދިފާއުގައި ނުކުމެއްޖެ

ސުވާދީބު
ސަންގު ޓީވީން ގެނެސްދިން “ރޯހާ” ޑްރާމާގައި ބަދުއަޚުލާގީ މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ދައްކާފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ޑްރާމާގެ ލީޑް އެކްޓްރެސް ނާޖިހާ، އެ މަންޒަރުތަކަށް ޖަވާބު ދީފިއެވެ. އެ ޑްރާމާގައި ޖިންސީ
މީޑިއާ

ނޫސްވެރިންގެ ކަރަށް ބާރުކުރުމަށް، ޤާނޫނުތައް ނުހަދާނަން – ރައީސް

ސުވާދީބު
ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން، މި ސަރުކާރުން ނޫސްވެރިޔާ ހިފައި ހައްޔަރު ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނޫސްވެރިންގެ ކަރަށް ބާރުކުރުމަށް، ޤާނޫނުތައް ނުހަދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ، މި