web analytics

ކެޓަގަރީ މުހައްމަދު ބުޝްރީ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކެޔޮނިރު: ޤައުމުގެ އިގްތިސޯދު ކޮނޑުއަޅައިގެން ހިނގި ރިސޯރޓް މުއައްޒަފުން ނަގައި އެއްލައިލުން!

ސުވާދީބު
މުޙައްމަދު ބުޝްރީ (ކެޔޮނިރު) – 19 މާޗް 2020 –  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ، އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންނަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ފޮނުއްވި
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

އިންކަމް ޓެކްސް އާއި މާލޭގެ ބޮޑުވަމުންދާ ކުލި، އަދި ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުން!

ސުވާދީބު
މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހަކު މި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެކެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުލި ދައްކަން ދިޔައީމަ ގޭގެ ވެރިމީހާ ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓަކުން 2500
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

މިފަހަރު ހޮވަންވާނީ ގާބިލު ކައުންސިލަރުން، އެނޫނީ ވާނީ މޮޔައަކަށް ތިޖޫރީ ހަވާލުރުން ފަދަ ކަމަކަށް!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ އޭޕްރިލް 2020ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ އާދައިގެ ޒިއްމާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކުން ބަލާނަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅިފައިވާ އިންތިހާބެކެވެ. މަދު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޖިންސީގޯނާ

ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން، ޒަމާންވީ މައްސަލައެއް! ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން!

ސުވާދީބު
މުހަމަދު ބުޝްރީއް ދެން އޮތީ ކުއްޖާގެ ކާފަގެ ވާހަކައެވެ. 62 އަހަރުގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަވެސް ދިރި އުޅެނީ އެއް ގެއެއްގަ އެވެ. މުނިކާފަ އާއި ކާފަ އެ އުމުރުގެ ކުއްޖަކާ ބެހޭ އިރު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ދީން

ލާދީނީބާ ނުވަތަ ކޮން ދީނެއްބާ؟

ސުވާދީބު
  މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޑިސެމްބަރު މަހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރި ހުސެން ޝަމީމް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މަލާއިކަތް ބޭކަލުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް “ގޮލައިން” ނޭ ވިދާޅުވުމުން
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ފެންނާމަނިކުފާނުގެ މާލެ!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ 50 އަހަރުވީ ސިޔާސަތު ފެއިލް ވެއްޖެއެވެ. ތިން ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ގްރޭޓަރް މާލޭ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރުމަކީ އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ބޮޑު ޖަރީމާއެކެވެ. އައްޑުއަތޮޅު މީދޫގައި އިހުޒަމާނުގައި
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ގެންނަންވީ ބަދަލުތައް

ސުވާދީބު
ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުންނެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! އެ ބާރު ދެމިއޮންނަނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއްފަހަރު، ވެރިކަން ބޭނުންވުމުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް މި ދޮގުހަދައެވެ.
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ބިދޭސީންގެ “އަނދިރި ދައުލަތް” މުލުން ލުހެލުން!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ތަނަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫއެވެ. ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަޑަތަކުގެ ސޭޓުންނަށް ތިބެނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ. އެފަދަ ގިނަ ކަޑަތައް ހިންގަނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބިދޭސީންނެވެ. ރަށުގެ ވިޔަފަރިވެރިން ޑޮލަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަން

ސުވާދީބު
    މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޓެރަރިޒްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް މިހާރު މިވަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހަށް ފޮނުވާފައެވެ. މި އިސްލާހުގެ ދަށުން، “ޓެރަރިސްޓު” ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ގޮވާލުމާއި ވަކި ޓެރަރިސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަނީބާ؟ ނުވަތަ އެމްޑީޕީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބާ؟

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ބޭފުޅެކެވެ. މަޖުލިހުގެ 85 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 65 ގޮނޑި ލިބިފައި ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށެވެ. މިއީ މަޖުލިހުގެ 75 ޕަސެންޓުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ