web analytics

ކެޓަގަރީ މުހައްމަދު ބުޝްރީ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކެޔޮނިރު: ރާއްޖޭގެ ބިރުވެރި، އަޅުވެތި ކުރިމަގު!

ސުވާދީބު
ވަށައިގެން ވަނީ ހަނުހިމޭނަކަމެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަންވަނީ މުޅި ސަރަހައްދަށް ފެތުރިފައެވެ. އަނދިރި ކަޅުފޮއެ ރެއެެކެވެ. މަޑު ވައިރޯޅިއެއް ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. ތަނަކީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން، ލާމު އަތޮޅު ކައްދޫ އެއާރޕޯރޓްގެ ރަންވޭއެވެ. ރަންވޭ ގައި
މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ރައީސާއި ކެބިނެޓްގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ މިޑްޓާރމް ރިޕޯރޓް: ހަމަ ޔޫސެޓެއް!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ   ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފެންނަނީ ހިތްޕުޅު ތިރި ރައީސެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަބަދުވެސް ހިނިތުންފުޅު ވެފައެވެ. ރައްޔިތުންނާއެކު ގިނަގިނައިން ސެލްފީ ނަންގަވައެވެ. ނަމަވެސް މުހިއްމު ދަނޑިވަޅު ތަކުގައި ނަންގަވަން ޖެހޭ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ދިވެހީން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ނަމުގައި ހިންގާ އޮޅުވާލުމުގެ ބޮޑު ޖަރީމާ!

ސުވާދީބު
މުޙައްމަދު ބުޝްރީ (ކެޔޮނިރު)  ޤައުމުން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ޝްރީލަންކާގައި ތިބި ދިވެހީން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން، މޯލްޑިވިއަންގެ ދެފްލައިޓް މިއަދު ހަވީރު ކޮޅުނބަށް ކުރާ ދެ ދަތުރަކީ ދިވެހި
މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކެޔޮނިރު: ޤައުމުގެ އިގްތިސޯދު ކޮނޑުއަޅައިގެން ހިނގި ރިސޯރޓް މުއައްޒަފުން ނަގައި އެއްލައިލުން!

ސުވާދީބު
މުޙައްމަދު ބުޝްރީ (ކެޔޮނިރު) – 19 މާޗް 2020 –  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ، އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންނަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ފޮނުއްވި
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

އިންކަމް ޓެކްސް އާއި މާލޭގެ ބޮޑުވަމުންދާ ކުލި، އަދި ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުން!

ސުވާދީބު
މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހަކު މި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެކެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުލި ދައްކަން ދިޔައީމަ ގޭގެ ވެރިމީހާ ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓަކުން 2500
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

މިފަހަރު ހޮވަންވާނީ ގާބިލު ކައުންސިލަރުން، އެނޫނީ ވާނީ މޮޔައަކަށް ތިޖޫރީ ހަވާލުރުން ފަދަ ކަމަކަށް!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ އޭޕްރިލް 2020ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ އާދައިގެ ޒިއްމާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކުން ބަލާނަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅިފައިވާ އިންތިހާބެކެވެ. މަދު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޖިންސީގޯނާ

ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން، ޒަމާންވީ މައްސަލައެއް! ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވުމަކީ ހައްލެއް ނޫން!

ސުވާދީބު
މުހަމަދު ބުޝްރީއް ދެން އޮތީ ކުއްޖާގެ ކާފަގެ ވާހަކައެވެ. 62 އަހަރުގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަވެސް ދިރި އުޅެނީ އެއް ގެއެއްގަ އެވެ. މުނިކާފަ އާއި ކާފަ އެ އުމުރުގެ ކުއްޖަކާ ބެހޭ އިރު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ދީން

ލާދީނީބާ ނުވަތަ ކޮން ދީނެއްބާ؟

ސުވާދީބު
  މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޑިސެމްބަރު މަހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރި ހުސެން ޝަމީމް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މަލާއިކަތް ބޭކަލުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް “ގޮލައިން” ނޭ ވިދާޅުވުމުން
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ފެންނާމަނިކުފާނުގެ މާލެ!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ 50 އަހަރުވީ ސިޔާސަތު ފެއިލް ވެއްޖެއެވެ. ތިން ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ގްރޭޓަރް މާލޭ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރުމަކީ އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ބޮޑު ޖަރީމާއެކެވެ. އައްޑުއަތޮޅު މީދޫގައި އިހުޒަމާނުގައި
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ގެންނަންވީ ބަދަލުތައް

ސުވާދީބު
ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުންނެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! އެ ބާރު ދެމިއޮންނަނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއްފަހަރު، ވެރިކަން ބޭނުންވުމުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް މި ދޮގުހަދައެވެ.