web analytics

ކެޓަގަރީ މުހައްމަދު ބުޝްރީ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ ދީން

ލާދީނީބާ ނުވަތަ ކޮން ދީނެއްބާ؟

ސުވާދީބު
  މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޑިސެމްބަރު މަހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރި ހުސެން ޝަމީމް މިދިޔަ ނޮވެމްބަރ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މަލާއިކަތް ބޭކަލުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް “ގޮލައިން” ނޭ ވިދާޅުވުމުން
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ފެންނާމަނިކުފާނުގެ މާލެ!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ 50 އަހަރުވީ ސިޔާސަތު ފެއިލް ވެއްޖެއެވެ. ތިން ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ގްރޭޓަރް މާލޭ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރުމަކީ އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ބޮޑު ޖަރީމާއެކެވެ. އައްޑުއަތޮޅު މީދޫގައި އިހުޒަމާނުގައި
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ގެންނަންވީ ބަދަލުތައް

ސުވާދީބު
ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުންނެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! އެ ބާރު ދެމިއޮންނަނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއްފަހަރު، ވެރިކަން ބޭނުންވުމުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް މި ދޮގުހަދައެވެ.
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ބިދޭސީންގެ “އަނދިރި ދައުލަތް” މުލުން ލުހެލުން!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ތަނަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫއެވެ. ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަޑަތަކުގެ ސޭޓުންނަށް ތިބެނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ. އެފަދަ ގިނަ ކަޑަތައް ހިންގަނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބިދޭސީންނެވެ. ރަށުގެ ވިޔަފަރިވެރިން ޑޮލަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަން

ސުވާދީބު
    މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޓެރަރިޒްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް މިހާރު މިވަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހަށް ފޮނުވާފައެވެ. މި އިސްލާހުގެ ދަށުން، “ޓެރަރިސްޓު” ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ގޮވާލުމާއި ވަކި ޓެރަރިސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަނީބާ؟ ނުވަތަ އެމްޑީޕީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބާ؟

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ބޭފުޅެކެވެ. މަޖުލިހުގެ 85 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 65 ގޮނޑި ލިބިފައި ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށެވެ. މިއީ މަޖުލިހުގެ 75 ޕަސެންޓުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ސޫދާއި ނަޝީދު ބޭނުންވަނީ ރިލްވާނުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ފެއިލްވާންބާ؟

ސުވާދީބު
      މުހައްމަދު ބުޝްރީ ސުވާލު ވަރަށް ސާފެވެ. ރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބުގެ މަޤާމު ވެސް ކުރިން އަދާ ކުރައްވާފައިވާ، އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި އެތައް އަހަރެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކުން ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކަން ހޯދުން

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރައީސް ސޯލިހުގެ އާސަރުކާރު ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި އައި ފަހުން 10 މަސް ދުވަސް ވަނީއެވެ. އެއްބަޔަކު ތައުރީފު ކުރާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ފާޑުކިޔަނީއެވެ. ހުދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެރެއިން ވެސް ނުސީދާ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ވެލެޒިނީ މައްސަލާގައި ލީޑަރުން “ޗުއްޕު”! ރައްޔިތުން ވާނުވާ ނޭނގި! ލިބެރަލް ރައްޔިތުން ވެލެޒިނީ ކޮޅުގަ. ޤައުމު އޮޔާދަނީބާ؟

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ވެރިކަމުގައި، ޖުޑިޝަލް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަން ކުރައްވާފައިވާ އައިޝަތް ވެލެޒިނީ، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރެގެން އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މާތް ﷲ އަށާއި ރަސޫލުﷲ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މަލާމާތްކޮށް،
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކާ ބިނާކުރާ ބިޔަ ރަށް!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ވާވު އަތޮޅަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ދެއަތޮޅެކެވެ. އެއީ އަސްލު ވާވު އަތޮޅާއި، އެއަތޮޅު ކައިރީ އޮންނަ “ވައްޓަރު” ނަމަކަށް ކިޔާ ގުދުރަތީ ކުޑަ އަތޮޅެކެވެ. ވާވު އަތޮޅަކީ ސައިޒުގެ ގޮތުންވެސް އަދި