web analytics

ކެޓަގަރީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މި ދެއްކެވި ވާހަކައެއް!

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ރާއްޖެ
އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

އިންޑިޔާގެ ޢަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ނެތި، އިންޑިޔާގެ ޢަސްކަރީ ބާރު ރާއްޖޭގައި؟

ސުވާދީބު
އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސީއައިއޭއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑިޔާއިން އިންޑިޔާގެ ވަށައިގެންވާ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކާމެދު ގެންގުޅޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބިނޭވެފައި އޮންނަނީ އެޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒު ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

އިންޑިއާ ދިނީމަ ނޫނީ ދިވެހިންނަށް ކޯސްޓު ގާޑު އުޅަނދެއްވެސް ނުލިބޭ؟

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހަފްތާގައި ދިފާއީ ވަޒީރު މާރިޔާ ދީދީ އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ. ވަރަށް ސިއްރިއްޔާތުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެކަމަނާ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ހާމަކުރީވެސް އިންޑިއާގައި ހުންނަވާތާ 3 ދުވަސްފަހުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ
ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މި ދެއްކެވި ވާހަކައެއް!

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕުކުރިކަމަށް ރޮޒޭނާ މަޖިލިސް ކޮމެޓީގައި ވިދާޅު ވެއްޖެ!

ސުވާދީބު
ވަގަށް ނަގައިގެން މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި މަރާލާފައިވާ ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައި އިންސާފު ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތުމަކީ ވޯޓު ހޯދަން ކުރެއްވި ކަމަކަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ވާހަކައާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ މާފަށް އެދެން: މާރިޔާ

ސުވާދީބު
އިންޑިއާ އަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ ހިފޭ ވަރުގެ އަސްކަރިއްޔާއެއް އޮތް ގައުމެއް ކަމަށާއި ބޭނުން ނަމަ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖެ ހިފޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއާ މެދު