web analytics

ކެޓަގަރީ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

އެމްއޭސީއެލްއިން ގެންގުޅޭ ސިޓީއާ މަޖިލިސް މެންބަރުން ގެންގުޅޭ ސިޓީ ދިމައެއްނުވޭ!

ސުވާދީބު
އެމްއޭސީއެލްގެ އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭން ޖެހޭކަން ސާބިތުކުރަން މަޖިލިސް މެންބަރުން ގެންގުޅޭ ސިޓީ އާއި އެމްއޭސީއެލްއިން ގެންގުޅޭ ސިޓީ ދިމާނުވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނަމުންގެންދަނީ ޓީއެމްއޭއަށް ޓަރމިނަލް ދޭން ޖެހޭ ހިސާބަށް
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް 15 އަހަރަށް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭން ސޮއި ކުރަން ތައްޔާރުވި

ސުވާދީބު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް 15 އަހަރު ދުވަހަށް ޓްރާންސް މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން (ޓީއެމްއޭ) އަށް ދިނުމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސް ސޮއި ކުރަން ތައްޔާރުވި ކަމަށް
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

ޓީއެމްއޭއިން އުޅެނީ ވާދަވެރިން ފުހެލަން: މަންތާ

ސުވާދީބު
ވީއައިއޭގައި ގާއިމް ކުރި އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ބޮޑު ބައެއް ޓްރާންސް މޯލްޑިވްސް އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)އަށް ދޭން އުޅޭ މައްސަލައަކީ އެ ކުންފުނިން ވާދަވެރިން ނައްތާލަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް މަންތާ އެއާވޭސް އިން
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

އޭސީސީއިން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު ނަޝީދު ސިއްރުކުރައްވައިފި

ސުވާދީބު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެ ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ނުއަގުގައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސްއަށް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ދޫކޮށްލަން އުޅޭ މައްސަލާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަނުން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

ސިޓީތަކުން “އެއްބަސްވުމެއް” ނުފެނުނު!

ސުވާދީބު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)އިން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ކުއްޔަށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގައި
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯކަމަށް ޖީއެމްއާރުގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ؟

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ސީއީއޯ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވައި އިންޓަވިއުއަށް ޖީއެމްއާރުން ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓު ހިންގިއިރު، އެ އެއާޕޯޓުގެ ސީއީއޯއަކަށް ހުންނެވި އެންޑްރޫ ހެރިސަން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާކަމަށް “ސުވާދީބު” އަށް މައުލޫމާތު