web analytics

ކެޓަގަރީ ފަލަސްޠީނު

ފަލަސްޠީނު

ފަލަސްޠީނު

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ތާއީދު އޮންނާނެ: ރައީސް

ސުވާދީބު
އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ 14 ވަނަ ސަމިޓްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެގޮތުން މި ސަމިޓަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ އިސްލާމީ އުންމަތަށް މުހިންމު ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މިގޮތުން
ފަލަސްޠީނު

އަލް އަގްސާއަށް ހުކުރަށް ދިޔަކުއްޖާ، ޝަހީދުވީ އިސްރާއީލްގެ ލާއިންސާނީ ވަޒަންތަކުން

ސުވާދީބު
އިސްރާއީލްގެ ލާ އިންސާނިއްޔަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކޮޅުން ނުލާނެއެވެ. ފަލަސްތާނުގެ ބިންތައް ޖަހައިގަނެ، ބިންތައް ހިސޯރުކޮށް، ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނަަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރިމަތި ކުރުވާ ނުރައްކާތައް އިންތިހާއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކާ ދިމާކޮށް،
ފަލަސްޠީނު

ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑު މުޒާހަރާ : އިސްރާއީލު ހާސްވެ ސިފައިން އެލާޓަށް ގެނެސްފި

ސުވާދީބު
ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަށް ފޭރިގަނެ އިސްރާއީލުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ދައުލަތެއް ގާއިމު ކުރިތާ 71 އަހަރު ފުރުމާއި ދިމާކޮށް “ނަކްބާ ދުވަސް” ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު ބާއްވާ ބޮޑު މުޒާހަރާ އާއި ދިމާކޮށް އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން