web analytics

ކެޓަގަރީ ފިނޭންސް

ފިނޭންސް

ފިނޭންސް

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 76 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ދަރަނި 76 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތަކު ދައްކައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ މައުލޫމާތު ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 2018 ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ
ފިނޭންސް ޕްރައިމަރީ

އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑު ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ކުޑައަގުގައި ޓީއެމްއޭއަށް ޓާމިނަލް ދޭނަން – އަމީރު

ސުވާދީބު
އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ އަށް ޖާގަ ދޭނީ ސަރުކާރުން ނިންމި ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް އެމްއޭސިއެލްގެ ބޯޑުން ތަންފީޒު ނުކުރާ ނަމަ ބޯޑު ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރާނެ