web analytics

ކެޓަގަރީ ފުލުހުން

ފުލުހުން

ފުލުހުން

ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކީ ގާބިލް ބައެއް ނޫން: ނަޝީދު

ސުވާދީބު
އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެވާނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ބޮޑު ކާރިސާ އަކަށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔތިުން ޑިމޮކްރަސީއާއި މެދު ކުރާ އުންމީދުތައް ފުނޑުފުނޑު ވެގެން ދާނެ. ހަމަ އެކަނި ރާއްޖެއެއް ނޫން،
ފުލުހުން

އިންޓެލް ދެ ފުލުހުންގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ޝަމީމް

ސުވާދީބު
ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނަގާފައި ވަނިކޮށް، އޭނާ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ދައްކަން ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ އިންޓެލިޖެންސްގެ ދެ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް
ފުލުހުން

ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރު ހޯދަނީ އޮޅުވާލައިގެން – ނަޝީދު

ސުވާދީބު
މަރާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ، އަހުމަދު ރިޟްވާނަށް ފާރަލުމުގެ ގޮތުން އޮޅުވާލައިގެން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު ވަނީ، ރިޟްވާން ރަހީނު ކުރުމުގެ ކުރިން، އޭނާގެ ފޯނު ކޯލްތައް އަޑުއެހުމަށާއި،
ފުލުހުން

އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ވާހަކަ ދައްކަވާތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް ފުލުހުން ު ވާހަަކަ ދައްކަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. ރަހީނުކޮށް މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި 2
ފުލުހުން

ފުލުހުން ނަޝީފު ސައިޒަށް ތިރި ކޮއްލަފި

ސުވާދީބު
ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި “މިހާރުގެ ފުލުސް އޮފީހުން” ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ނުދޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ފުލުހުން މިރޭ ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ. ފުލުހުން ދެންމެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ނަޝީދުގެ
ފުލުހުން

ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެ ފުލުހުން ހައްޔަރެއް ނުކުރި، އެންގީ ގޭގައި މަޑުކޮށްލަން ފުލުހެއްވީމަ ގޭބަންދަށް ނިކަމެތި މީހެއް ވެއްޖެނަމަ އުފުރާލަިގެން ޖަލަށް އިންސާފް ކޮބާ؟

ސުވާދީބު
މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ ފުލުހަކު ހައްޔަރުކުރަން ބަންޑާރަ ނައިބު ފުލުހުންނަށް އަންގާފައި ވީނަމަވެސް އަދި އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެމީހުން
ފުލުހުން

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުވައްސަސާ ބޭނުން ގޮތަކަށް އަނބުރާލަން ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ސުވާދީބު
ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުވައްސަސާ ބޭނުން ގޮތަކަށް އަނބުރާލުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު، އިބްރާހީމް ސުޖާއު
ފުލުހުން

މިހާރު މި އޮތް ފުލުސް އޮފީހަށް ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ނުހޯދޭނެ – ނަޝީދު

ސުވާދީބު
މިހާރު މި އޮތް ފުލުސް އޮފީހަށް މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ނުހޯދޭނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި
ފުލުހުން

ސަލާމަތީ ބާރުތައް ފެއިލްވެ، ގައުމުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާ!

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަކީ ދުނިޔޭގައި ނެތް ވަރުގެ ކުށްވެރިއެއް ކަމަށް ނިޔާ ކަނޑައަޅައިގެން ތިބީ އެމްޑީޕީ އިންނެވެ. މިއަދު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އަދީބު އެވަނީ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ގޮސްފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފުލުހުން

ފުލުހުން ގޭންގަކަށްވެ، ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރަށް – މައްސަލަ ނިމުނީ!

ސުވާދީބު
ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ކުރިމަތިނުވާ ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަމިނުން އަނބަހުން ބޭއަދަބީ ބަހެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަމާޒުނުވާ އެއްވެސް މީހަކު ތުހުމަތެއްގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަކަށް ހާޒިރު ކުރެވިފައި ވުން އެއީނާދިރު