web analytics

ކެޓަގަރީ ފެނަކަ

ފެނަކަ

ފެނަކަ

ނެއްލައިދޫ އިންޖީނުގޭ ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގެ ދޮރު ހަލާކޮށްލައިގެން ބަޔަކު ވަންނަ ވީޑިއޯއެއް ފެނަކައިން އާންމުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ހދ.ނެއްލައިދޫ އިންޖީނުގޭ ކޮންޓްރޯލް ރޫމްގެ ދޮރު ހަލާކޮށްލައިގެން ބަޔަކު ވަންނަ ވީޑިއޯއެއް ފެނަކައިން އާންމުކޮށްފި އެވެ. ފެނަކައިން ނޫސްވެރިންނާ މި ވީޑިއޯ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން