web analytics

ކެޓަގަރީ ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން

ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން

ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން

ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ދެބޯގެރި ދުއްވަނީ! ރިސޯޓް މުއައްޒަފުން މި ވީޑިއޯ ތަކުރާރުކޮއް އަޑުއަހާލާށެވެ.

ސުވާދީބު
ރިސޒޯޓް ކުދިން ކޮންތާކުތޯ މިހާރުތިޔަ ނިދަނީ!ހަމަ އަނބި ދަރިން ކައިރީގަތޯ.މީނަ މިދަށްކާ ވާހަކަތަށް ކިތަށްމެހާވެސް މޮޅު ނަމަވެސް ދުވަހަކު އަމަލި ސިފައެއް އަންނަ ތަން ފެނުނުތަ؟ ރިސޯޓް މުއައްޒަފުން މިފަހަރު ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި ލާދީނީ
ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު 6 މަސް ދުވަހަށް އިތުރުކުރުން ރަގަޅުކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅު ވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތު 6 މަސް ދުވަހަަށް އިތުރުކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ އިސްލާހަށް ތާއީދުކުރައްވާ ފަދަ މޭރުމަކުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. ފައްޔާޒު