web analytics

ކެޓަގަރީ ދިވެހީންނާއި ފުލެޓު

ދިވެހީންނާއި ފުލެޓު

ދިވެހީންނާއި ފުލެޓު

ދިވެހީންނާއި ފުލެޓު: ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަފުހޫމު

ސުވާދީބު
މިއަދު އިންސާނާގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ މަދަނީ ޙައްޤުތައް ގިނަ ބަޔަކަށް އޮޅިފައި ވީނަމަވެސް އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް ކިތަންމެ ގިނަ ނަމަވެސް އެންމެ މުހިއްމު އަސާސީ ތިން ޙައްޤަކީ ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރުމާއި އުނުއޮރިޔާން